Tarptautinės organizacijos

EBPO Rytų Europos ir Vidurio Azijos šalių Antikorupcijos tinklas (angl. OECD ACN)

ACN veikloje specialiųjų tyrimų tarnyba dalyvauja nuo 2005 m. kaip koordinuojanti institucija.

Kovos su kyšininkavimu darbo grupė 1998 įsteigė regioninę programą. Ja siekiama paremti šio tinklo nares kovoje su korupcija ir skatinti antikorupcinę veiklą informacijos ir gerosios patirties mainus, bei donorų veiklos koordinavimą.

Rytų Europos ir Vidurio Azijos šalys, EBPO ir ES šalys ACN dalyvauja kaip partnerėws arba kaip donorės. Tinklo veikloje taip pat dalyvauja atrptautinės organizacijos, daugiašaliai vystymo bankai, visuomenės atsovai ir verslo organizacijos.

Vienas naujesnių tinklo atliktų tyrimų: Corruption prevention in Public Sector in Estern Europe and Central Asia

EPAC organizacijos logotipas Europos antikorupcijos tinklai EPAC ir EACN

STT yra Europos partneriai prieš korupciją tinklo (EPAC, angl. European Partners Against Corruption) ir Europos Sąjungos (ES) kovos su korupcija kontaktinių institucijų tinklo (EACN, angl. EU contact-point network agains corruption) narė.

PARYŽIAUS deklaracija – 15-oji metinė Europos partnerių prieš korupciją konferencija ir Generalinė asamblėja, pasirašyta 2015 m. lapkričio 18-20 d.

EPAC veikloje dalyvauja 27 Europos šalių policijos priežiūros ir antikorupcijos institucijos. Tikslas – stiprinti bendradarbiavimą keičiantis patirtimi kovos su korupcija ir policijos priežiūros srityse. EPAC pagrindu (ES Tarybos sprendimu 2008/852/JHA) įsteigto EACN tinklo veikla sutelkta ES valstybių narių kovos su korupcija klausimams spręsti ir glaudesniems ryšiams su ES institucijomis palaikyti. 

STT yra EPAC personalo mainų ir antikorupcinių standartų darbo grupių (nuorodą į ataskaitą) bei EPAC ir EACN finansų darbo grupės narė.

2007 m. EPAC iniciatyva įsteigta Tarptautinė antikorupcijos vasaros mokykla (IACSS, angl. International Anti-Corruption Summer School).

EPAC naujienlaiškius ir kitus svarbius dokumentus rasite http://www.epac.at/ pasirinkę skiltį documents.

Europos Sąjungos kovos su sukčiavimu tarnybos logotipas Europos Sąjungos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF)

Europos Sąjungos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF, angl. European Ani-Fraud OFFICE) misija – apsaugoti Europos Sąjungos finansinius interesus, kovoti su sukčiavimu, korupcija ir kitomis neteisėtomis veikomis, įskaitant Europos institucijų neteisėtus veiksmus.

Pagal Bendrijos finansinių interesų apsaugos subsidijų programą „HERCULE“ STT 2006 m. ir 2009 m. su OLAF biuriu sudarė specialiosios įrangos įsigijimo finansavimo sutartis ir įsigijo šios paskirties įrangos.

Siekdama veiksmingai įgyvendinti savo pagrindinę misiją OLAF aktyviai plėtoja kovos su sukčiavimu informacijos ir komunikacijos politiką, kuri yra viena iš pagrindinių sukčiavimo ir korupcijos prevencijos priemonių. Šiai politikai įgyvendinti 2001 m. buvo įkurtas OLAF Kovos su sukčiavimu komunikacijos specialistų tinklas (OAFCN).

Šio tinklo siekis yra ugdyti Europos visuomenės sąmoningumą, visoje Europos Sąjungos teritorijoje veiksmingai įgyvendinti kovos su sukčiavimu ir korupcija programą.

STT OAFCN veikloje dalyvauja nuo 2002 m.

Europos tarybos valstybių grupės logotipas Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupė (GRECO)

Lietuva tapo Valstybių prieš korupciją grupės (GRECO) nare 1999 m. gegužės 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus Nutarimą Nr. 524 „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Valstybių prieš korupciją grupėje (GRECO)“.

Europos Taryba įsteigė GRECO 1999 m., kad ji stebėtų, kaip valstybės įgyvendina Europos Tarybos nustatytus kovos su korupcija standartus.

GRECO tikslas – padidinti jos narių gebėjimą kovoti su korupcija stebint, kaip jos įgyvendina Europos Tarybos kovos su korupcija standartus, pasitelkiant dinamišką tarpusavio vertinimo procesą. GRECO padeda nustatyti nacionalinių kovos su korupcija priemonių trūkumus, skatina imtis būtinų teisinių, institucinių ir praktinių reformų. Be to, GRECO narės gali pasidalyti geriausia korupcijos prevencijos ir tyrimo praktika.

Šiuo metu GRECO priklauso 49 valstybės narės (48 Europos valstybės ir Jungtinės Amerikos Valstijos).

daugiau...

Jungtinių Tautų narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuro logotipas Jungtinių Tautų narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuras (UNODC)

Jungtinių Tautų narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuras (UNODC, angl. United Nations Office on Drugs and Crime), vykdydamas Pasaulinę antikorupcijos programą (GPAC), padeda šalims veiksmingai įgyvendinti Jungtinių Tautų konvenciją prieš korupciją (UNCAC) ir kitas antikorupcines priemones.

STT dalyvauja Jungtinių Tautų konvencijos prieš korupciją šalių narių konferencijos (CAC/COSP) sesijose ir darbo grupėse dėl:

  • konvencijos įgyvendinimo priežiūros;
  • techninės pagalbos;
  • turto išieškojimo.

daugiau...