ANTIKORUPCINIO ŠVIETIMO MOKYMOSI PLATFORMOS INFORMACIJA APIE DUOMENŲ TVARKYMĄ

ANTIKORUPCINIO ŠVIETIMO MOKYMOSI PLATFORMOS INFORMACIJA APIE DUOMENŲ TVARKYMĄ   

  1. www.skaidrumozenklelis.lt tvarkomų asmens duomenų valdytoja yra Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, juridinio asmens kodas 188659948, A. Jakšto g. 6, 01105 Vilnius. Duomenų apsaugos pareigūnas – Valerija Gedeikė el. p. valerija.gedeike@stt.lt; tel. 8 650 19157.
  2. Tvarkoma informacija:

2.1. Registracijos tinklapyje metu gaunami Jūsų asmens duomenys: Jūsų nurodyti vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas, mokykla, kurioje mokotės ar mokote, o jungiantis per Facebook ar Google – asmens duomenys, nurodyti Jūsų atitinkamo socialinio tinklo viešajame profilyje. Šie duomenys yra tvarkomi registracijos tikslais.  

2.2. www.skaidrumozenklelis.lt profilyje taip pat saugoma informacija apie gautus skaidrumo ženklelius.

2.3. Statistikos tikslais bus skaičiuojamas moksleivių aktyvumas pagal mokyklas ir klases, siekiant įvertinti šios elektroninės priemonės efektyvumą, ją tobulinant ir apie tai komunikuojant.

  1. Užsiregistruodami ar prisijungdami išreiškiate sutikimą dėl Jūsų pateiktų duomenų tvarkymo.
  2. Jums jungiantis prie www.skaidrumozenklelis.lt per Jūsų Google ar Facebook paskyras, STT nerenka ir neturi prieigos prie informacijos apie Jūsų naudojamus įrenginius, jų buvimo vietą ir kt. Tačiau ši informacija gali būti renkama Google ar Facebook platformas valdančių įmonių.
  3. Informacija saugoma tol, kol nepanaikinsite savo www.skaidrumozenklelis.lt profilio, bet ne ilgiau nei keturis metus nuo paskutinio prisijungimo. Saugojimo laikotarpis apibrėžtas atsižvelgiant į galimybę panaudoti skaidrumo ženklelius dalyvaujant kituose projektuose, veiklose.
  4. Teisės aktai suteikia Jums daug teisių, kuriomis Jūs galite laisvai naudotis, o mes turime užtikrinti Jums tokią galimybę. Informaciją apie konkrečias Jūsų teises ir jų įgyvendinimo būdus mes pateikiame šioje Informacijoje apie duomenų tvarkymą:

6.1. Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius;

6.2. Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis. Jeigu pasikeitė Jūsų registracijos anketose ar kitu būdu mums pateikti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti;

6.3. Teisė atšaukti sutikimą ir teisė reikalauti ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam). Turite galimybę panaikinti savo profilį parašydami laišką el. paštu moksleiviai@stt.lt su prašymu panaikinti Jūsų profilį. Panaikinus profilį, Jūsų asmens duomenys bus sunaikinti.

6.4. Teisė pateikti skundą. Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;

6.5. Teisė apriboti duomenų tvarkymą. Esant tam tikroms teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą ir kt.), Jūs turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą. Visgi, turime pažymėti, kad dėl duomenų tvarkymo apribojimo ir tokio apribojimo laikotarpiu mes galime neturėti galimybės užtikrinti Jums paslaugų teikimo.

6.6. Teisė į duomenų perkeliamumą. Duomenis, kuriuos mes tvarkome pagal Jūsų sutikimą ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones, Jūs turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui. Jūsų pageidaujamus perkelti duomenis mes Jums pateiksime įprastai mūsų sistemose naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, o Jums pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, persiųsime duomenis tiesiogiai Jūsų nurodytam kitam duomenų valdytojui.

  1. Jeigu norite pateikti mums prašymą dėl mūsų vykdomo Jūsų asmens duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, paštu arba elektroninėmis priemonėmis.
  2. Siekdami apsaugoti Jūsų duomenis nuo neteisėto atskleidimo, mes, gavę Jūsų prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas Jūsų teises, privalėsime nustatyti Jūsų tapatybę. Šiuo tikslu mes galime prašyti Jus nurodyti Jūsų registracijos anketoje pateiktus aktualius anketinius duomenis (pvz.: vardą, elektroninio pašto adresą) ir lyginsime, ar Jūsų nurodyti duomenys sutampa su atitinkamais registracijos metu pateiktais duomenimis. Vykdydami šį patikrinimą, mes taip pat galime išsiųsti kontrolinį pranešimą registracijos anketoje nurodytu kontaktu, prašydami atlikti autorizacijos veiksmą. Jeigu patikrinimo procedūra bus nesėkminga (pvz.: Jūsų nurodytieji anketiniai duomenys nesutaps su registracijos anketoje nurodytais duomenimis arba Jūs nesiautorizuosite pagal gautą pranešimą), mes būsime priversti konstatuoti, kad Jūs nesate prašomų duomenų subjektas ir privalėsime atmesti Jūsų pateiktą prašymą.
  3. Gavę Jūsų prašymą dėl bet kurios Jūsų teisės įgyvendinimo ir įsitikinę Jūsų asmens tapatybe, mes įsipareigojame nepagrįstai nedelsdami, tačiau ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo pateikti Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės pagal Jūsų pateiktą prašymą. Jeigu Jūsų prašymas reikalaus labai didelės apimties informacijos pateikimo arba bus sudėtingas įgyvendinti dėl kitų objektyvių aplinkybių, prašymo įgyvendinimo terminas gali būti pratęstas dviem mėnesiams, tačiau tokiu atveju apie termino pratęsimą ir jo priežastis būsite informuoti.
  4. Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą Jums taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, jei Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu.