Kitos kovos su korupcija programos

Informacija atnaujinta: 2021-11-18 17:58

Korupcijos prevencijos planavimo dokumentai

Korupcijos prevencijos planavimo dokumentai yra:

  • Nacionalinė korupcijos prevencijos darbotvarkė;
  • Nacionalinės korupcijos prevencijos darbotvarkės planas;
  • šakinės korupcijos prevencijos programos;
  • institucinės korupcijos prevencijos programos;
  • kitos korupcijos prevencijos programos.

Nacionalinę kovos su korupcija programą rengia, jos įgyvendinimą organizuoja ir kontroliuoja Vyriausybė, dalyvaujant Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (toliau – STT).

Šakines, institucines ir kitas kovos su korupcija programas rengia valstybės ir savivaldybių bei nevyriausybinės organizacijos, kurios Nacionalinėje kovos su korupcija programoje ir kituose norminiuose aktuose įpareigotos tokias programas parengti.

Nacionalinę kovos su korupcija programą Vyriausybės teikimu tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas, o kitas programas – jas parengusios valstybės ar savivaldybės įstaigos ar nevalstybinės įstaigos vadovas, kuris asmeniškai atsako už patvirtintos programos įgyvendinimą.

Šakines (apimančias kelių valstybės ar savivaldybių įstaigų veiklos sritis), institucines ir kitas korupcijos prevencijos programas rengia valstybės ir savivaldybių bei nevalstybinės įstaigos, kurios Nacionalinės korupcijos prevencijos darbotvarkės ir kitų norminių teisės aktų yra įpareigotos tokias programas parengti.

Institucines korupcijos prevencijos programas taip pat rengia valstybės ar savivaldybių įstaigos, kuriose buvo atlikta korupcijos rizikos analizė ir pasiūlyta parengti institucinę korupcijos prevencijos programą. Nurodytas korupcijos prevencijos programas tvirtina jas parengusios valstybės ar savivaldybės įstaigos ar nevalstybinės įstaigos vadovas. Jis asmeniškai atsako už patvirtintos programos įgyvendinimą.

Programų įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų vadovai arba šių įstaigų struktūriniai padaliniai arba asmenys, įstaigos vadovo įgalioti vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę įstaigoje.

Korupcijos prevencijos programų rengimo rekomendacijos:


Antikorupcinės aplinkos kūrimo įstaigose klausimais konsultuoja:
Viešajame sektoriuje – Olga Meškienė,  tel. 8 638 97921, el. p. olga.meskiene@stt.lt 
Privačiame sektoriuje – Linas Zasimavičius,  tel. 8 640 65994, el. p. linas.zasimavicius@stt.lt

Kitais kovos su korupcija programų rengimo klausimais konsultuoja Korupcijos rizikos skyriaus vyriausioji specialistė Olga Česonienė, tel. 8 618 87909, el. p. olga.cesoniene@stt.lt