Korupcijos prevencijos planavimo dokumentai

Informacija atnaujinta: 2023-05-19 09:27

Korupcijos prevencijos planavimo dokumentai yra šie:

1) Nacionalinė darbotvarkė korupcijos prevencijos klausimais;

2) Nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais planas;

3) šakiniai korupcijos prevencijos veiksmų planai;

4) savivaldybių korupcijos prevencijos veiksmų planai;

5) savarankiškos įstaigos veiklos srities korupcijos prevencijos veiksmų planai;

6) viešojo sektoriaus subjekto korupcijos prevencijos veiksmų planai.

Nacionalinė darbotvarkė korupcijos prevencijos klausimais ir Nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais planas rengiami Strateginio valdymo įstatymo nustatyta tvarka, jų įgyvendinimą organizuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybė dalyvaujant Specialiųjų tyrimų tarnybai.

Šakinius korupcijos prevencijos veiksmų planus, apimančius kelių savarankiškų įstaigų veiklos sritis, rengia šios savarankiškos įstaigos, jeigu šių planų rengimas numatytas Nacionalinėje darbotvarkėje korupcijos prevencijos klausimais ar kituose norminiuose teisės aktuose. Šakiniai korupcijos prevencijos veiksmų planai taip pat gali būti rengiami šių savarankiškų įstaigų, kurių veiklos sritis apima šakiniai korupcijos prevencijos veiksmų planai, vadovų ar savivaldos institucijų sprendimu.

Savivaldybių korupcijos prevencijos veiksmų planai, apimantys vienos savivaldybės ir jai pavaldžių subjektų veiklos sritis, gali būti rengiami savivaldybės tarybos arba savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu.

Savarankiškos įstaigos veiklos srities korupcijos prevencijos veiksmų planai, apimantys vienos savarankiškos įstaigos veiklos sritį, įskaitant jai pavaldžių viešojo sektoriaus subjektų veiklos sritis, gali būti rengiami savarankiškos įstaigos vadovo sprendimu.

Viešojo sektoriaus subjekto korupcijos prevencijos veiksmų planai, apimantys vieno viešojo sektoriaus subjekto veiklą, gali būti rengiami viešojo sektoriaus subjekto vadovo sprendimu.

Savivaldybių, savarankiškos įstaigos, viešojo sektoriaus subjekto korupcijos prevencijos veiksmų planus rekomenduotina rengti (arba papildyti turimus) taip pat kai:

  • atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo procedūrą, buvo nustatyti korupcijos rizikos veiksniai;
  • STT atlikus korupcijos rizikos analizę ar antikorupcinį teisės aktų ar jų projektų vertinimą, buvo pateikti pasiūlymai dėl kritinių korupcijos rizikos veiksnių mažinimo ar šalinimo. 

Raginame savivaldybes, savarankiškas įstaigas, viešojo sektoriaus subjektus prisidėti prie kryptingos valstybės antikorupcinės politikos, rengiant ir įgyvendinant korupcijos prevencijos planavimo dokumentus. Siekdami korupcijos prevencijos veiksmų planų kokybės bei veiksmingumo, prieš tvirtinant, jų projektus kviečiame pateikti juos derinti STT.

Specialiųjų tyrimų tarnyba vertina šakinius, savivaldybių, savarankiškos įstaigos veiklos srities ir viešojo sektoriaus subjekto korupcijos prevencijos veiksmų planus, jų projektus ir planų įgyvendinimą bei teikia juos priėmusiems subjektams rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus dėl šių planų ir (ar) jų įgyvendinimo.

STT parengė Korupcijos prevencijos veiksmų planų, jų projektų ir planų įgyvendinimo vertinimo tvarkos aprašą, kuriame pateikiamos pagrindinės gairės bei kertiniai vertintini aspektai, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį rengiant korupcijos prevencijos veiksmų planą.


Antikorupcinės aplinkos kūrimo įstaigose klausimais konsultuoja:

Korupcijos prevencijos veiksmų planų rengimo klausimais konsultuoja Korupcijos rizikos skyriaus vadovas Domantas Lukauskas, tel. 8 706 63378, el. p. domantas.lukauskas@stt.lt