Bendrasis skyrius

  • organizuoja bendrųjų ir įslaptintų dokumentų raštvedybą ir saugojimą, koordinuoja bendrųjų ir įslaptintų dokumentų raštvedybos reikalavimų įgyvendinimą STT padaliniuose;
  • organizuoja STT sekretoriato darbą; tvarko specialiosios literatūros fondą; redaguoja rengiamus teisės aktų ir raštų projektus ir rūpinasi dokumentų kalbos gerinimu;
  • tvarko materialiojo turto natūrinę apskaitą ir organizuoja padalinių materialinį aprūpinimą; organizuoja ir kontroliuoja darbų ir priešgaisrinę saugą, statinių ir inžinerinių tinklų priežiūrą, tarnybinio transporto naudojimą.