Koordinavimo ir stebėsenos skyrius

Šis padalinys dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybei vykdant valstybės ar savivaldybių įstaigų veiklos koordinavimo bei kontrolės korupcijos prevencijos srityje funkcijas, vykdo šias funkcijas:

  • teikia siūlymus dėl Tarpžinybinės komisijos kovai su korupcija koordinuoti bei kitų subjektų darbo pasitarimų, skirtų aptarti valstybės ir savivaldybių įstaigų veiklą korupcijos prevencijos srityje, ir juose dalyvauja, rengia reikalingą jiems medžiagą, siūlymus;
  • teikia nuomonę, pastabas, pasiūlymus, rengia metodinę medžiagą pasitarimams, kuriuos organizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybė;
  • sudaro ir atnaujina valstybės ir savivaldybės įstaigų ir jų atsakingų asmenų, vykdančių korupcijos prevencijos priemones, sąrašą, kuria priemones padedančias jiems keistis gerąja patirtimi korupcijos prevencijos srityje;
  • informuoja valstybės ir savivaldybės įstaigas apie jiems privalomas vykdyti korupcijos prevencijos priemones bei apie gerąją korupcijos prevencijos priemonių vykdymo praktiką.