Projektai

Teisėsaugos institucijų analitinių gebėjimų stiprinimas siekiant užtikrinti Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugą nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų

Nuo 2018 m. gruodžio 12 d. Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) įgyvendina projektą „Teisėsaugos institucijų analitinių gebėjimų stiprinimas siekiant užtikrinti Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugą nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų“ pagal Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) HERCULE III programą.

Projekto tikslas – siekiant sustiprinti nacionalinių ir Europos bendrijos finansinių interesų apsaugą nuo korupcijos, padidinti analitinės informacinės sistemos funkcionalumą, kuris leistų sparčiau, kokybiškiau ir efektyviau apdoroti, analizuoti bei vizualizuoti didelius, skirtingų formatų duomenų kiekius; sujungti ir optimizuoti visų STT veiklos krypčių procesus.

Projektas finansuojamas OLAF lėšomis, jo vertė – 457 016 Eur.

 

„Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba – veiksmų programos administravimas“
2017 m. gegužės 25 d. pradėtas įgyvendinti projektas (toliau – Projektas) „Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba – veiksmų programos administravimas“.

Projektas skirtas užtikrinti efektyvų Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų lėšų administravimą. Šiuo Projektu numatoma finansuoti su Specialiųjų tyrimų tarnybai priskirtų ES struktūrinių fondų lėšų administravimo funkcijų vykdymu susijusias išlaidas, numatytas Techninės paramos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1K-337 „Dėl techninės paramos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

Projektas bendrai finansuojamas 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo lėšomis.
Programinės įrangos įsigijimas pagal OLAF HERCULE III subsidijų programą

2016 m. lapkričio 28 d. pradėtas įgyvendinti projektas „Programinės įrangos įsigijimas“ pagal Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (toliau – OLAF) HERCULE III subsidijų programą finansinei paramai gauti (Nr. OLAF/2016/D1/075).

Projekto tikslas – įsigyti analitinę programinę įrangą (su būtinomis licencijomis), padėsiančia korupcinio pobūdžio nusikalstamoms veikoms atskleisti ir tirti, bei apmokyti dalį Tarnybos darbuotojų dirbti su įsigyta programa.

Ši analitinė programinė įranga sudarys galimybes, sąveikaujant su STT turimomis informacinėmis sistemomis, integruoti ir išnaudoti naujus informacijos šaltinius bei tinkamai apdoroti didesnius informacijos kiekius, taip pat sudarys galimybes ateityje ją integruoti su kitais naujausiais informacinių technologijų produktais, naujausiomis informacinėmis sistemomis.

Naujos programinės įrangos pagalba padidės analizuojamų objektų skaičius, analitinių produktų kokybė, informacijos vizualizacijos galimybės, trumpės analitinių užduočių atlikimo laikas, o tai turės tiesioginės teigiamos įtakos su korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų identifikavimu susijusių sprendimų priėmimui ir efektyvesniam STT uždavinių įgyvendinimui.

Projektas finansuojamas Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) lėšomis. Projekto bendra vertė – 319.044,00 Eur
Viešojo sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas

2017 m. sausio 18 d. pradėtas įgyvendinti projektas „Viešojo sektoriaus įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas antikorupcinės aplinkos kūrimo ir korupcijos prevencijos priemonių vykdymo srityse“ Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0003.

Projekto tikslas – stiprinti korupcijos prevencijos ir korupcijos tyrimo specialistų kompetencijas bei parengto Antikorupcinės aplinkos kūrimo vadovo pagrindu suteikti žinių kuriant antikorupcinę aplinką viešajame sektoriuje. Vykdant projektą bus vykdomi antikorupcines žinias ir gebėjimus stiprinantys mokymai Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės ir savivaldybių įstaigų korupcijos prevencijos ir tyrimo specialistams, valstybės ir savivaldybių įstaigų vadovams, taip sudarant sąlygas efektyvesnei korupcijos prevencijai ir jos koordinavimui.

Parengto Antikorupcinės aplinkos kūrimo ir įgyvendinimo vadovo pagrindu planuojama parengti mokymų programas valstybės ir savivaldybių įstaigų specialistams, vykdantiems korupcijos prevencijos priemones: korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymui valstybės ar savivaldybių įstaigose; korupcijos prevencijos programų ir planų rengimui; teisės aktų projektų antikorupciniam vertinimui; antikorupciniam visuomenės švietimui ir informavimui; informacijos apie asmenis, siekiančius eiti ar einančius pareigas įstaigoje ar įmonėje surinkimui, taip pat mokymų programą valstybės ir savivaldybių įstaigų vadovams, papildomą mokymų medžiagą. Pagal parengtą mokymų medžiagą ir programas 2017–2019 metais planuojama apmokyti 630 valstybės ir savivaldybių įstaigų korupcijos prevencijos specialistų, 320 valstybės ir savivaldybių įstaigų vadovų ar jų įgaliotų asmenų, atsakingų už valstybės politikos, korupcijos prevencijos srityje, įgyvendinimą.

Projekto rezultatai prisidės vykdant kryptingą ir nuoseklią antikorupcinę politiką, formuojant ir įgyvendinant tinkamą antikorupcinę sistemą  – mažinant korupciją, kaip vieną iš Lietuvos probleminių sričių.

Projektas bendrai finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. Projekto bendra vertė – 381 974,34 eur.

Tyrimo „Lietuvos korupcijos žemėlapis“ atlikimas, antikorupcinės socialinės reklamos sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas

2016 m. lapkričio 21 d. pradėtas įgyvendinti projektas „Tyrimo „Lietuvos korupcijos žemėlapis“ atlikimas, antikorupcinės socialinės reklamos sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0002.“ Projekto tikslas – siekti korupcijos atsiradimo ir plitimo rizikos mažinimo, atliekant sociologinius tyrimus „Lietuvos korupcijos žemėlapis“ ir įgyvendinant antikorupcinės socialinės reklamos vykdymo sistemą. Projektu siekiama nukreipti valstybės pastangas į labiausiai korupcijos pažeistus sektorius, mažinti prielaidas korupcijai pasireikšti ir didinti Lietuvos gyventojų antikorupcinį sąmoningumą, t. y. ne tik motyvuoti nedaryti korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų, bet ir skatinti pranešti apie pastebėtą kito asmens daromą korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą ir patiems įsitraukti į antikorupcinę veiklą.

Vykdant projektą buvo atliktas sociologinis tyrimas „Lietuvos korupcijos žemėlapis 2016“, kurio pagrindu bus sukurta antikorupcinės reklamos vykdymo sistema (strategija), parengtos ir transliuojamos informacinės ir šviečiamosios antikorupcinės kampanijos, skirtos korupcijos atsiradimo ir plitimo rizikai mažinti.

2016 m. rugsėjo–spalio mėnesiai vykdytos visuomenės nuomonės apklausos „Lietuvos korupcijos žemėlapis 2016" rezultatus ir pranešimą žiniasklaidai rasite: http://bit.ly/2h9hnhA

Projektas bendrai finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. Projekto bendra vertė – 214 989,84 eur.

vsf logo

Priemonės, skirtos antikorupciniam švietimui

2016 m. gegužės 9 d. pradėtas įgyvendinti projektas „Priemonės, skirtos antikorupciniam švietimui, I etapas Nr. LT/2015/VSF/5.1.4.3“. Projekto tikslas – antikorupcinių švietimo priemonių sukūrimas, siekiant platesnio visuomenės, ypač vaikų, informavimo apie korupciją, antikorupcinių nuostatų ugdymo, sąmoningumo ir netolerancijos korupcijai skatinimo bei patogių galimybių pranešti apie korupciją sudarymo.

Sukurta mobilioji programėlės „Pranešk STT“  išmaniesiems telefonams, kuri suteikia galimybę lengvai ir operatyviai STT pareigūnams pranešti apie žinomus korupcijos atvejus. Vykdant visuomenės, ypač vaikų, antikorupcinį švietimą, sukurti 5 edukaciniai antikorupciniai filmukai. Taip pat išleista edukacinė antikorupcinė komiksų knygelė, kuri išdalinta  moksleiviams 190 bendrojo ugdymo mokyklose ir gimnazijose.

Komiksų knygelę rasite: http://bit.ly/2lCLZZK

Projektas bendrai finansuojamas nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 metų programos lėšomis.
Projekto bendra vertė  – 26 513, 52 eur.

 

vsf logo

Projektas „Priemonės, skirtos antikorupciniam švietimui, II etapas“

2019 m. sausio 30 d. pradėtas įgyvendinti projektas „Priemonės, skirtos antikorupciniam švietimui, II etapas Nr. LT/2018/VSF/5.1.4.4“. Projekto tikslas – antikorupcinių švietimo priemonių sukūrimas, siekiant platesnio visuomenės, ypač vaikų, informavimo apie korupciją, antikorupcinių nuostatų ugdymo, sąmoningumo ir netolerancijos korupcijai skatinimo bei patogių galimybių pranešti apie korupciją sudarymo.

Kuriama interaktyvi antikorupcinio švietimo mokymosi sistema – atvirų skaitmeninių ženkliukų sistema, kuri suteiks moksleiviams galimybę įgyti žinių apie antikorupcinį sąmoningumą, kovą su korupciją, korupcijos žalą ir kt. Atviri skaitmeniniai ženkliukai įgyjami sprendžiant skirtingo sudėtingumo lygio testus, prieš tai susipažinus su kiekvienai temai surinkta ir paruošta teorine medžiaga. Įgytas ženkliukas pažymi moksleivio turimą kompetenciją, jis gali būti pridedamas prie moksleivio gyvenimo aprašymo arba  skaitmeniniu ženkliuku galima pasidalinti socialiniuose tinkluose.

Projektas bendrai finansuojamas nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 metų programos lėšomis.

Projekto bendra vertė  – 27 225 eur.

 

vsf logo

Specialiųjų tyrimų tarnybos kriminalinės žvalgybos valdymo sistemos plėtojimas

2016 m. balandžio 26 d. pradėtas įgyvendinti projektas „Specialiųjų tyrimų tarnybos kriminalinės žvalgybos valdymo sistemos plėtojimas Nr. LT/2015/VSF/5.1.4.2.“ Projekto tikslas – sukurti Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) kriminalinės žvalgybos valdymo sistemą ir užtikrinti STT kriminalinės žvalgybos subjektų veiklos ir šiai veiklai vykdyti reikalingos informacijos kompleksinį, integruotą valdymą.

Projektas bendrai finansuojamas nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 metų programos lėšomis. Projekto bendra vertė – 807 699 eur.

 

vsf logo

Specializuoti STT pareigūnų mokymai su ES politika susijusiomis temomis

2016 m. gegužės 9 d. pradėtas įgyvendinti projektas „Specializuoti STT pareigūnų mokymai su ES politika susijusiomis temomis, I etapas Nr. LT/2015/VSF/5.3.1.12“. Projekto tikslas – sudaryti galimybę STT pareigūnams įgyti naujų žinių ir gebėjimų, leisiančių efektyviau kovoti su korupcinio pobūdžio nusikaltimais, darančiais didelę žalą valstybei ir visuomenei.

Projektas apima dviejų rūšių tarptautinius standartus atitinkančius specializuotus STT pareigūnų mokymus su ES politika susijusiomis temomis: „Cheminių medžiagų panaudojimas ir techninių priemonių maskavimo pagrindai“ ir specializuoti kūno kalbos mokymai, ypač dėmesį atkreipiant į veido išraiškas ir tikslią komunikaciją, vykdant kriminalinę žvalgybą.

Projektas bendrai finansuojamas nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 metų programos lėšomis. Projekto bendra vertė – 49 564, 51 Eur.

 

vsf logo

Specializuoti STT pareigūnų mokymai su ES politika susijusiomis temomis, II etapas

2019 m. sausio 30 d. pradėtas įgyvendinti projektas „Specializuoti STT pareigūnų mokymai su ES politika susijusiomis temomis, II etapas Nr. LT/2015/VSF/5.3.1.13“. Projekto tikslas – sudaryti galimybę STT pareigūnams įgyti naujų žinių ir gebėjimų, leisiančių efektyviau kovoti su korupcinio pobūdžio nusikaltimais, darančiais didelę žalą valstybei ir visuomenei.

Projektas apima trijų rūšių tarptautinius standartus atitinkančius specializuotus STT pareigūnų mokymus su ES politika susijusiomis temomis: specializuoti kursai susiję su stebėjimo įrankių maskavimu, tikslinės informacijos paieška ir informacijos analizės procesu.

Projektas bendrai finansuojamas nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 metų programos lėšomis.

Projekto bendra vertė – 51 551 Eur.

Atnaujinta:  2019-10-17