Kitos sritys

Data

Pavadinimas

2015 11 05 Lietuvos Respublikos Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo įstatymas nr. x-1261, Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo nuostatai, Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo administravimo taisyklės
2015 09 11 Kūno kultūros ir sporto įstatymo pakeitimo projektas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys Kūno kultūros ir sporto departamento veiklą
2010 09 03 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto darbo reglamentas
2015 03 24
Žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ projektas
2015 03 26
Žemės ūkio ministro tvirtinamų Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metu programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklos „Parama vietiniams keliams“ įgyvendinimo taisyklių projektas
2015 03 24
Žemės ūkio ministro tvirtinamų Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metu programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ įgyvendinimo taisyklių projektas
2015 03 13
Žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama smulkiesiems ūkiams“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo projektas“
2015 03 03
Švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektas
2015 03 04 Notariato įstatymo 1, 2, 3, 4, 6, 61, 7, 101, 102, 14, 19, 20, 22, 24, 26, 29, 34, 37, 39, 40, 42, 43, 491, 54, 59 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 202 straipsniu ir 71, 61 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas
2015 03 09 Žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintų Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklos „Asbestinių stogų dangos keitimas“ įgyvendinimo 2015 metais taisyklės
2015 02 18
Draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo 1 ir 2 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 4 ir 5 straipsniais įstatymo projektas
2015 01 12 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymo „Dėl metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimai ir Metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijų aktuali redakcija
2015 01 09 Notariato įstatymo Nr. I-2882 1, 2, 3, 4, 6, 61, 7, 101, 102, 14, 19, 20, 22, 24, 26, 29, 31, 34, 37, 39, 40, 42, 43, 491, 54, 59 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 202 straipsniu ir 71, 61 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas
2015 01 06 Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 20 d. nutarimo Nr. 436 „Dėl užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, nacionalinio sąrašo sudarymo ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas
2015 01 23 Išvada dėl vaikų priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigas organizavimo tvarkos ir mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivalldybėsikimokyklinio ugdymo įstaigose nustatymo tvarkos aprašų
2014 11 21 Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 124 straipsnio 3 dalies nuostatos
2014 11 18 Teisės aktai, reglamentuojantys Lietuvos kultūros tarybos ekspertų paslaugų apmokėjimą
2014 11 05 Turizmo įstatymo 16 straipsnio 6 punkto ir Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus patvirtintų Ūkio subjektų veiklos neplaninių patikrinimų, vykdant turizmo rinkos priežiūrą, taisyklės
2014 09 19 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių projektas
2014 09 03 Teisės aktų projektai, reglamentuojantys nuotolinį elektroninį balsavimą
2014 07 01 Vietos savivaldos įstatymo 3, 5, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 27, 29, 40, 42, 45 ir 46 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 251 straipsniu įstatymo projektas
2014 05 29 Privačios detektyvinės veiklos įstatymo projektas
2014 03 27 Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2014 05 19 Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties savininkų bendrijų įstatymo Nr. I-798 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2014 03 28 Teisės aktų projektai, reglamentuojantys advokato egzamino vykdymą, ir teisės aktai, reglamentuojantys pretendentų į teisėjus, prokurorus, notarus egzaminų ir valstybės tarnautojų, antstolių konkursų vykdymą:
1.    Teisingumo ministro įsakymo „Dėl Advokato kvalifikacinių egzaminų laikymo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektas.
2.    Pretendentų į teisėjus egzamino komisijos nuostatai, patvirtinti Teisėjų tarybos 2013 m. rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr. 13P-99-(7.1.2).
3.    Pretendentų egzaminų komisijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2012 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. I-27.
4.    Notaro kvalifikacinio egzamino nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2010 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 1R-225.
5.    Antstolių viešo konkurso komisijos nuostatai ir Antstolių viešo konkurso tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu.
6.    Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. 478.
2014 03 27 Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10, 16 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas
2014 03 10 Kredito unijų įstatymo 2, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 45, 47, 52, 53, 61, 62, 64, 65, 70, 74 straipsnių pakeitimo ir papildymo, 8 ir 11 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ir įstatymo papildymo 251, 391, 641, 651 straipsniais įstatymo projektas
2014 02 17 Turizmo įstatymo 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 ir 18 straipsnių pakeitimo, septintojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 20 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 4(1) straipsniu įstatymo projektas
2014 02 14 Visuomenės informavimo įstatymo 27, 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2014 02 26 Lietuvos Respublikos geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ir 3 straipsnio papildymo įstatymo projektas
2014 02 26 Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo 2, 6, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 27 ir 28 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 3 ir 9 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 7² ir 12¹ straipsniais įstatymo projektas ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 6, 10 ir 17 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas
2014 01 06 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 28, 29 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo antikorupcinio vertinimo
2013 11 29 Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atliekamos ūkio subjektų veiklos priežiūros taisyklės, patvirtintos Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013-05-14 įsakymu Nr. A1-165
2013 10 01 Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 5, 6 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2013 09 06 Sprendimų vykdymo instrukcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352, 94–110 punktai, kurie reglamentuoja varžytynių vykdymo tvarką; Naudojimosi elektroninių varžytynių sistema tvarkos aprašas ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 713 straipsnis
2013 08 28 Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1v-407 „Dėl Laiko žymos formavimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas Nr. 12-4190-02.
2013 09 24 Europos socialinio fondo agentūros įstatų projektas
2013 07 08 Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 13, 33 ir 39 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-732(2)
2013 06 18 Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 28, 29 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 131 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIP-4902
2013 06 06 Turizmo įstatymo 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 ir 18 straipsnių pakeitimo, septintojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir 20 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. 12-3200-02
2013 04 05 Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ teisės aktų:
1) TIR knygelių išdavimo TIR garantinės sistemos dalyviams bei grąžinimo asociacijai „Linava“ tvarkos, patvirtintos 2003 m. kovo 7 d. asociacijos „Linava“ generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 32;
2) Priėmimo ir dalyvavimo TIR garantinėje sistemoje bei šalinimo iš jos taisyklių, patvirtintų asociacijos „Linava“ prezidiumo 2003 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 05-06
2013 04 05 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 27 d. nutarimą Nr. 224 „Dėl muitinės konvencijos dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis nuostatų įgyvendinimo“ įgyvendinamųjų Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teisės aktų:
1) TIR procedūros vykdytojo leidimų išdavimo ir panaikinimo komiteto darbo nuostatų, patvirtintų Muitinės departamento direktoriaus 2006 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 1B-548 (Žin., 2006, Nr. 94-3718; 2010, Nr. 35-1705);
2) Reikalavimų asmenims, norintiems gauti TIR procedūros vykdytojo leidimą (patvirtintų Muitinės departamento direktoriaus 2005 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1B-68 (Žin., 2005, Nr. 15-483; 2007, Nr. 51-1999; 2009, Nr. 18-734);
3) Muitinės departamento 2008 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. 1B 165 „Dėl TIR procedūros vykdytojo leidimo sustabdymo ir panaikinimo“ (Žin., 2008, Nr. 33-1210);
4) Kelių transporto priemonių, skirtų kroviniams gabenti su muitinės plombomis, tinkamumo liudijimų pildymo bei registravimo taisyklių, patvirtintų Muitinės departamento direktoriaus 2003 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1B-459 (Žin., 2003, Nr. 51-2305; 2003, Nr. 108-4871; 2011, Nr. 8-372; 2012, Nr. 8-307)
2013 04 26 Medžioklės įstatymo 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 18 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo 5(1), 8(1), 22(1) straipsniais ir 5 straipsnio 2 dalies 6 punkto, 5 dalies 1 punkto, 6 dalies 2 punkto, 9 straipsnio 1 dalies 2 punkto pripažinimo netekusiais galios projekto Nr. XIIP-331
2013 04 09 Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo 6 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIIP-318
2013 02 05 Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymo projekto Nr. XIIP-111 ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 17 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr. XIIP-112
2013 01 17 Europos Komisijos 2012 m. rugsėjo 12 d. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo (COM(2012) 499 final)
2012 12 14 Antstolių veiklą reglamentuojančių teisės aktų: Sprendimų vykdymo instrukcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 (2011 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 1R-265 redakcija, Žin., 2011, Nr. 137-6495), Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (Žin., 2002, Nr. 36-1340) VI dalies ir Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo (Žin., 2002, Nr. 53-2042) antikorupcinis vertinimas
2012 02 15 Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 23, 25, 26 ir 27 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 18(1) straipsniu ir 17 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas
2012 02 09 Lietuvos Respublikos kultūros tarybos įstatymo projektas Nr. XIP-3469 (2)
2012 01 27 Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-3915
2011 12 13 Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-3794
2011 12 02 Lietuvos Respublikos pašto įstatymo 1,2 ir 3 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 8 (1) straipsniu įstatymo projektas  Nr. XIP 3636
2011  12 02 Lietuvos Respublikos nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 19, 21, 22, 23,25 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr. XIP 3844
2011 11 29 Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP 3723
2011 11 16 Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo projektas Nr. XIP-3300
2011 11 16 Lietuvos Respublikos kultūros mecenavimo įstatymo projektas Nr. XIP-3781
2011 11 11 Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-3447 ir Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-3449
2011 10 11 10 11 Lietuvos Respublikos nekilnojimo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 19, 21, 22, 23, 27 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr. XIP-3463
2011 10 07 Lietuvos Respublikos nelegalaus darbo draudimo įstatymo projektas Nr. XIP 3383
2011 09 29
Elektroninių pinigų įstaigų įstatymo projektas
2011 08 16 Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybių teisių  į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10, 16, 21 straipsnių pakeitimų įstatymo projektas Nr. XIP-3356
2011 08 16 Sporto trenerių darbo krūvio nustatymą ir kvalifikacinių kategorijų suteikimą reglamentuojantys teisės aktai
2011 08 10 Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-3339 (2)
2011 07 12 Profesionalaus  teatro  meno kūrėjų darbų premijavimo nuostatai
2011 06 15
Lietuvos Respublikos Koncesijų įstatymo 17 straipsnio 4 punkto papildymo įstatymo projektas Nr. XIP-3281
2011 06 09 Lietuvos  Respublikos finansavimo nevyriausybinėms organizacijoms teikimo ir kontrolės įstatymo projektas Nr. XIP-3148 ir Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo 4,6,7,8,9,10 ir 12 straipsnių pakeitimo ir papildymo projektas Nr. XIP-3149
2011 06 02 Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo  2 ,5, 16, 36, 37 straipsnių  ir devintojo skirsnio pakeitimo ir bei įstatymo priedo papildymo įstatymo projektas Nr. XIP-3185
2011 05 02 Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIP-2608 projektas
2011 05 02 Lietuvos Respublikos lažybų ir totalizatoriaus įstatymo projektas Nr. XIP-1605 (2) ir Lietuvos Respublikos azartinių lošimų 2, 3, 5, 8, 10, 13, 14 ,17, 19 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-1606
2011 03 08 Lietuvos Respublikos lošimų riboto lošimo automatais įstatymo projektas Nr. XIP-2774(2) ir Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr. XIP-2464(3)
2011 01 19
Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo projektas Nr. XIP-663(3)
2010 01 20 Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas ir Mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo susitarimas dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio pasirašymo taisyklės