Sveikatos apsauga ir farmacinė veikla

Data Pavadinimas
2015 09 23 Teisės aktai, reguliuojantys mirusiųjų priėmimą, tyrimą, rezultatų pateikimą ir mirusiųjų išdavimą
2015 08 31 Teisės aktai, reguliuojantys receptų papildymą ir išdavimą
2015 08 10 Farmacijos įstatymo 51 straipsnio 4 dalies, Vaistinių preparatų reklamavimo Jurbarko ligoninėje tvarka, Vaistinių preparatų bei medicininės paskirties produktų reklamos, reklamuotojų vizitų organizavimo tvark
2015 07 06 „Medicinos prietaisų saugos techninį reglamentas“, „Aktyviųjų implantuojamų medicinos prietaisų saugos techninį reglamentas“, „In vitro diagnostikos medicinos prietaisų saugos techninį reglamentas“.
2015 03 22 Sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos higienos normos HN 80:2011 „Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz-300 GHz radijo dažnių juostoje“ patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas
2015 03 13 Teisės aktai, reguliuojantys vaikų ir suaugusiųjų medicininę reabilitaciją ir sanatorinį (antirecidyvinį) gydymą
2015 02 05 Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašas
2015 01 23 Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 2 straipsnio ir V skyriaus pakeitimo įstatymo projektas
2015 01 22
Sveikatos sistemos įstatymo 11 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2015 01 12 Teleradiologijos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašas ir Telemedicinos paslaugų teikimo tvarkos aprašas
2015 01 11
Neurochirurgijos paslaugų optimizavimo 2014–2020 metų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. V-677
2015 01 07
Farmacijos įstatymo 58 ir 59 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 59 (2) straipsniu įstatymo projektas
2015 01 07
Farmacijos įstatymo 58 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 592 straipsniu įstatymo projektas
2014 12 01 Žmonių palaikų laidojimo įstatymo 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2014 11 26 Sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo“ projektas
2014 09 12
Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 151 straipsnio 6 dalies ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų veiklos finansinių rezultatų vertinimo kiekybinių ir kokybinių rodiklių ir vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo tvarkos aprašas
2014 06 20 Biobankų įstatymo projektas, Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo 1 straipsnio įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas ir Įmonių bankroto įstatymo 33 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2014 05 28 Teisės aktai, reglamentuojantys Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių steigėja yra Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, vadovų viešų konkursų organizavimą:
10.1. Sveikatos apsaugos ministro 2013 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. V-259 ,,Dėl viešų konkursų Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių steigėja yra Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, vadovų pareigoms eiti nuostatų patvirtinimo“ (su 2013 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. V-506 pakeitimais).
10.2. Sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. 299 ,,Dėl kvalifikacinių reikalavimų Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams tvirtinimo“ (su 2013 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-254 pakeitimais).
10.3. Sveikatos apsaugos ministro 2013 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. V-26 ,,Dėl konkurso į viešosios įstaigos Kauno klinikinės ligoninės direktoriaus pareigas komisijos sudarymo“
2014 05 07 Farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 33 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2014 04 02 Teisės aktai, reguliuojantys mokėjimus už sveikatos priežiūros paslaugas
2014 04 01 Siuntimų ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos paslaugoms gauti ir brangiems tyrimams ir procedūroms atlikti įforminimo, išdavimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašas
2014 04 14 Vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2014 04 14 Sveikatos sistemos įstatymo 12 ir 64 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2014 04 14 Sveikatos sistemos įstatymo 63 ir 65 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2014 04 14 Sveikatos sistemos įstatymo 11 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2014 04 17 Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 151, 17, 29, 39 ir 45 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 191 straipsniu įstatymo projektas
2014 04 14 Sveikatos draudimo įstatymo Nr. 1-1343 2, 9, 15, 17, 21, 26, 27, 33, 35, 39 straipsnių ir V skyriaus pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas
2014 03 04 Lietuvos Respublikos tam tikrų dopingo medžiagų kontrolės įstatymo projektas, Administracinių teisės pažeidimų kodekso 13, 210, 224, 259¹, 320 straipsnių pakeitimo ir kodekso papildymo 447 straipsniu įstatymo projektas ir Baudžiamojo kodekso 199 straipsnio pakeitimo ir papildymo ir kodekso papildymo 160¹, 276¹, 276² ir 276³ straipsniais įstatymo projektas
2013 11 20 Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 10, 26 ir 39 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-4591 ir Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas
2013 11 08 Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių bei kitų įmonių ir įstaigų, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, priežiūros tvarkos aprašo projektas
2013 10 30 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 15, 561, 69 straipsnių, įstatymo priedo pakeitimo įstatymo projektas
2013 10 14 Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos įstatymo pakeitimo projektas
2013 10 04 Dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. 13-2885-01 antikorupcinio vertinimo
2013 08 30 Asmens sveikatos priežiūros įstaigos labdaros ir paramos fondo įstatų projektas
2013 06 10 Farmacijos įstatymo 2, 8, 15, 19, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 66, 69, 73 straipsnių, septintojo skirsnio pavadinimo, keturioliktojo skirsnio pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo 24(1), 24(2), 34(1), 35(1) ir 68(1) straipsniais, Įstatymo priedo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą, kuriuo perkeliamos 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/62/ES nuostatos bei siekiama įgyvendinti 2012 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 712/2012; (Microsoft Word versija)
2013 05 16 Pluoštinių kanapių įstatymo projektas Nr. XIP-4658(2), Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 1 straipsnio ir įstatymo priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-4657(2) ir Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 1075 straipsniu  ir 237, 2413 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-1175(2)
2013 04 10 Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo, kuris patvirtintas Sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159, pakeitimo projekto
2013 02 08 Pluoštinių kanapių įstatymo projekto Nr. XIP-4658, Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 1 straipsnio ir įstatymo priedo pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-4657 ir Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 1075 straipsniu ir 237, 2413 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-1175(2)
2013 01 14 Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 4, 9, 11, 12, 18, 20, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 25 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XIP-3021(2)
2012 12 17 Lietuvos Respublikos žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymo pakeitimo įstatymo projekto XIP-3672 (2) bei jį lydinčiųjų įstatymo projektų XIP-3673(2) - XIP-3674(2) patobulintų variantų antikorupcinis vertinimas
2012 11 09 Farmacijos įstatymo 2, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 51, 62, 64, 75 straipsnių pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo šeštuoju (1) skirsniu įstatymo projekto Nr. XIP-4904, Kraujo donorystės įstatymo 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-4905, Administracinių teisės pažeidimų kodekso 44(3), 44(5), 44(6), 224, 259(1) straipsnių pakeitimo bei papildymo 44(7) straipsniu įstatymo projekto Nr. XIP-4906
2012 05 08 Sąnarių endoprotezavimo ir išlaidų sąnarių endoprotezams įsigyti kompensavimo tvarko aprašo projektas (nauja redakcija)
2012 03 21
Lietuvos Respublikos žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos įstatymo 1 ir 2(1) straipsnio pakeitimo, 2(2) straipsniu papildymo įstatymo projektas Nr. XIP-4033, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 1, 2, 12, 13, 22, 25, 27, 29 ir 33 straipsnių bei priedo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr. XIP-4030 ir Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo 2,4,6,11 ir 13 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.  XIP-2816
2012 01 27 Su sąnarių endoprotezavimu ir išlaidų sąnarių endoprotezams įsigyti kompensavimu susiję teisės aktai
2012 01 18 Farmacijos įstatymo 2, 4, 5, 7, 35 ir 76 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr. XIP-3797
2011 11 17 Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 2 ir 15 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr. XIP-3445
2011 08 17
Lietuvos  Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-84 „Dėl Kraujo donorų  sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo, privalomųjų tyrimų sąrašo, reikiamų sveikatos rodiklių  ir kraujo donorų apklausos anketos patvirtinimo“ ir kiti su kraujo donoryste susiję teisės aktai
2011 04 26 Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 1, 10, 17, 21 ir 56 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 24¹ straipsniu įstatymo projektas Nr. XIP-2979
2011 04 18
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. V-1051 ir 2010 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-1145