Pranešk apie
korupciją

+370 5 266 33333
pranesk@stt.lt

LRSTT

Pranešk apie
korupciją

(8 5) 266 3333
pranesk@stt.lt

Ūkinė veiklaSpausdinti

Data Pavadinimas
2016 03 08 Viešojo ir privataus sektorių partnerystę reglamentuojantys teisės aktai
2015 10 27 Teisės aktai, regalmetuojantys leidimo laidoti išdavimą, kapaviečių ir neprižiūrimų kapaviečių paskirstymą ir kapinių priežiūrą Vilniaus miesto ir rajono, Panevėžio miesto ir Kauno rajono savivaldybėse
2015 09 23 Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarkos įstatymo projektas
2015 07 17

Teisės aktai, reglamentuojantys licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimą

2015 03 20
Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2015 13 12 Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas
2015 02 02
Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymo „Dėl 2014–2020 metų grąžintų ir grąžintinų lėšų administravimo taisyklių patvirtinimo“ projektas
2015 01 22 Vertybinių popierių įstatymo pakeitimo įstatymo projektas ir Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2015 01 06 Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 6, 13, 14, 15, 16 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas ir Elektros energetikos įstatymo 16, 18, 20, 70 straipsnių pakeitimo ir 21 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas
2014 11 24 Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 124 straipsnio 3 dalies nuostatos
2014 11 11 Investicijų įstatymo 152 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas ir Koncesijų įstatymo 281 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2014 08 14 Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektas ir jo priedai
2014 08 11 Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 827 „Dėl atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektas, Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 810 „Dėl atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo elektros energijai gaminti skatinimo kvotų ir aukcionų regionų patvirtinimo“, Elektros energetikos įstatymo 16, 18, 20, 70 straipsnių pakeitimo ir 21 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas, Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 6, 13, 14, 15, 16 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2014 05 27 Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas
2014 04 25 Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas.
2014 04 04 Akcinių bendrovių įstatymo 19, 20, 24, 25, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 44, 54, 59, 60(1), 63, 67, 69, 72 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 45(2) straipsniu ir Įstatymo priedo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas ir Finansų įstaigų įstatymo papildymo 28(1) straipsniu ir Įstatymo priedo papildymo įstatymo projektas
2014 03 10 Verslinę žvejybą vidaus vandenyse reglamentuojantys teisės aktai:
1.    Žvejybos vidaus vandenyse kvotų skyrimo tvarkos aprašas.
2.    Verslinės žvejybos Lietuvos žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose taisyklės.
3.    Verslinės žvejybos vidaus vandenyse leidimų išdavimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašas.
4.    Žuvų išteklių tyrimų vidaus vandenyse tvarkos aprašas.
5.    Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2013-12-19 įsakymas Nr. AV-293 ,,Dėl Žvejybos kvotų vidaus vandenyse skyrimo komisijos sudarymo ir Žvejybos kvotų vidaus vandenyse skyrimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo“.
6.    Žvejybos privačiuose bei bendrąja daline valstybės ir fizinių ar juridinių asmenų nuosavybės teise priklausančiuose žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose tvarkos aprašas.
7.    Mėgėjų žvejybos įstatymo 3 str. 4 d. ir 6 str. 5, 6 d.

2014 03 10 Šilumos ūkio įstatymo projektas XIP-1432
2013 11 27 Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 2, 6, 16 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 61 straipsniu įstatymo projektas
2013 11 25 Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės pardavimo ne aukciono būdu procedūros aprašas, patvirtintas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3)-90 (2013 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. 1P-(1.3.)-75 redakcija)
2013 11 13 Žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 15 d. įsakymas ,,Dėl žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ ir Žuvininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 24 d. įsakymas ,,Dėl Žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo komisijos ir Žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo“
2013 08 29 Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių priedo „Apribojimų skirti Europos Sąjungos finansinę paramą, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų, Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansinę paramą aprašas“ pakeitimo projektas
2013 07 30 Fizinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašas, patvirtintas Vyriausybės 2013 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 321 ir Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 27 straipsnio nuostatos
2013 06 21 Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443; 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo ir grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitos rengimo taisyklių, patvirtintų Finansų ministro 2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 1K-184 ir Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590
2013 06 19 Žuvininkystės įstatymo pakeitimo įstatymo projektą (nauja redakcija) Nr. XIIP-500(2) ir Administracinių teisės pažeidimų kodekso 21, 27, 873, 875, 876, 877, 2414, 242, 244, 2591, 320, 324, 325, 328 straipsnių pakeitimo ir kodekso 8710, 8711 straipsniais įstatymo projektą Nr. XIIP-501(2)
2013 05 16 Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 33 straipsnio 1 ir 2 dalies, 33 straipsnio 5 dalies nuostatos
2013 05 13 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl išlaidų, susijusių su saulės šviesos energijos elektrinės projekto plėtojimo, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei juo numatomo patvirtinti Išlaidų, susijusių su saulės šviesos energijos elektrinės projekto plėtojimo, kompensavimo tvarkos aprašo projektas
2013 04 29 Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo projekto XIP-4672, Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo projekto XIP-4673 ir Įmonių restruktūrizavimo įstatymo projekto Nr. XIP-4675
2013 04 22 Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo papildymo įstatymo projekto XIIP-325
2013 04 22 Žemės gelmių įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto XIIP-318
2013 04 17 Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIP-4805 ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 17, 19 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIP-4806
2013 04 10 Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų antikorupcinis vertinimas
2013 03 13 Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programos įgyvendinimą reglamentuojantys teisės aktai
2012 10 18 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo projektas Nr. XIP-4735, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 ir 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr. XIP-4736, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 6, 8, 17, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr. XIP-4737, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr. XIP-4738, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 8 straipsnio papildymo ir pakeitimo ir 17 straipsnio pakeitimo projektas Nr. XIP-4739
2012 10 11 Lietuvos Respublikos audito įstatymo 28, 44, 60 straipsniu pakeitimo ir 60 straipsnio 3 dalies pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XIP-3407
2012 10 05 Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 11, 12, 19, 20, 24, 25, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41(1), 44, 51, 54, 59, 63, 72, 78 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 57(1) straipsniu ir Įstatymo priedo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr. XIP-4757 ir Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 172(2) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-4758
2012 10 05 Lietuvos Respublikos mėgėjiškos žūklės įstatymo pakeitimo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-4778
2012 10 01 Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-4682 ir su juo susijusių Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 5, 18914, 2141, 224, 239, 2411 ir 2591 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-4683, Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-4684
2012 09 03 Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 17, 19 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas
2012 08 20 Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų  tvarkymo įstatymo pateikimo įstatymo projektas (nauja redakcija) Nr. XIP-4158 bei su juo susiję  įstatymų  projektai Nr. XIP – 4159 ir XIP-4160
2012 07 13 Azartinių lošimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-3774 ir su juo susiję įstatymų projektai Nr. XIP-3448-3458
2012 05 04 Labdaros ir paramos fondų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-2837
2012 05 07 Miškų įstatymo 2 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-4185
2012 03 29
Loterijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-3164  ir Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-3165
2011 11 11
Azartinių lošimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-3447 ir Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-3449
2011 08 16 Sporto trenerių darbo krūvio nustatymą ir kvalifikacinių kategorijų suteikimą reglamentuojantys teisės aktai
2011 06 15 Koncesijų įstatymo 17 straipsnio 4 punkto papildymo įstatymo projektas Nr. XIP-3281
2011 05 02 Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIP-2608 projektas
2011 05 02 Lietuvos Respublikos lažybų ir totalizatoriaus įstatymo projektas Nr. XIP-1605 (2) ir Lietuvos Respublikos azartinių lošimų 2, 3, 5, 8, 10, 13, 14 ,17, 19 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-1606
2011 03 08 Lošimų riboto lošimo automatais įstatymo projektas Nr. XIP-2774(2) ir Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr. XIP-2464(3)
2011 01 19 Investicijų įstatymo projektas Nr. XIP-663(3)
geltonai-mėlyna linija