Paslaugos

Skundų ir pareiškimų nagrinėjimas

STT  nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus, kuriuose išdėstoma asmens nuostata tam tikru klausimu, pranešama apie institucijos veiklos pagerėjimą ar trūkumus ir pateikiami pasiūlymai, kaip juos ištaisyti, informuojama apie STT pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, piktnaudžiavimą ar neteisėtus veiksmus, nesusijusius su konkretaus asmens teisėtų interesų ir teisių pažeidimu, atkreipiamas dėmesys į tam tikrą padėtį, kitokius asmenų pranešimus STT.

Asmenų, kurie kreipiasi į Specialiųjų tyrimų tarnybą, pareiškimų nagrinėjimo tvarkos aprašas

Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875

Informacijos apie asmenį teikimas

Amenys turi teisę gauti STT  turimą neįslaptintą informaciją apie save, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

Atsisiųskite:
Prašymai:
Prašymo gauti informaciją pavyzdys*

*PASTABA. STT pareigūnams pateikiant prašymą, būtina pateikti ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Informacijos apie veiklą bei funkcijas teikimas

STT per visuomenės informavimo priemones ir kitais būdais teikia visuomenei informaciją apie korupcijos kontrolės ir prevencijos programų bei priemonių įgyvendinimą, valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų vykdomą antikorupcinę veiklą.


Taip pat tarnyba ne rečiau kaip du kartus per metus raštu teikia informaciją apie savo veiklos rezultatus bei teikia pasiūlymus dėl Tarnybos veiklos gerinimo Respublikos Prezidentui ir Seimo Pirmininkui.

Atnaujinta: 2019-03-22