Pranešk apie
korupciją

+370 5 266 33333
pranesk@stt.lt

LRSTT

Pranešk apie
korupciją

(8 5) 266 3333
pranesk@stt.lt

Įgyvendinti projektaiSpausdinti
Moldovos Respublikos nacionalinio antikorupcijos centro kovos su finansiniais nusikaltimais ir korupcija gebėjimų stiprinimas

Specialiųjų tyrimų tarnyba, tęsdama 2016 m. vykdytą Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projektą „Tolesnė parama Moldovos Respublikos nacionaliniam antikorupcijos centrui siekiant sustiprinti korupcijos prevenciją“ įgyvendina Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projektą „Moldovos Respublikos nacionalinio antikorupcijos centro kovos su finansiniais nusikaltimais ir korupcija gebėjimų stiprinimas“.

6 mėnesių trukmės projektui įgyvendinti skirtas 13 694,86 eurų finansavimas. Šio projekto metu numatyti 3-jų dienų mokymai Kišiniove (Moldovos Respublika) ir 3-jų dienų mokymai Vilniuje (Lietuvos Respublika).

Projekto tikslas – mokymų metu supažindinti kaip antikorupciniu požiūriu vertinami teisės aktai, atliekama korupcijos rizikos analizė bei atliekamas atsparumo tikrinimas kandidatų, siekiančių užimti aukštas pareigas. Taip pat pristatyti Specialiųjų tyrimų tarnybos analitinę veiklą, patirtį bendradarbiaujant su Europos Sąjungos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF), supažindinti kaip Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos atlieka finansinių nusikaltimų, susijusių su neteisėtu Europos Sąjungos ir užsienio valstybių paramos gavimo ir panaudojimo tyrimu, pasidalinti gerąja praktika.

Mokymai Kišiniove vyks 2017 m. birželio 13–15 dienomis.  4 Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai apmokys 20–25 pareigūnus iš Nacionalinio Antikorupcijos centro (NAC) ir kitų Moldovos Respublikos institucijų.

Mokymai Vilniuje numatyti 2017 m. spalio mėnesį. Juose dalyvaus 4 pareigūnai iš Nacionalinio Antikorupcijos centro (NAC).

Apie Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programą plačiau skaitykite čia.
Norvegu projekto zenklas

Lietuvos Respublikos ir Norvegijos Karalystės institucijų bendradarbiavimas perteikiant žinias ir gerąją patirtį administracinio-finansinio valdymo bei korupcijos mažinimo ir prevencijos srityje Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms  Nr. NOR-LT10-VRM-01-K-02-011


Nuo 2015 m. rugsėjo 8 d. STT dalyvauja įgyvendinant Norvegijos finansuojamą projektą „Lietuvos Respublikos ir Norvegijos Karalystės institucijų bendradarbiavimas perteikiant žinias ir gerąją patirtį administracinio-finansinio valdymo bei korupcijos mažinimo ir prevencijos srityje Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms“.

Projekto tikslas – sujungti Lietuvos Respublikos ir Norvegijos Karalystės kovos su korupcija institucijas ir 10 Lietuvos savivaldybių į bendradarbiavimo tinklą, siekiant perimti gerąją Norvegijos Karalystės patirtį korupcijos prevencijos srityje vietos savivaldos institucijose. Projektas prisideda prie dalyvaujančių savivaldybių darbuotojų kompetencijų didinimo ir švietimo korupcijos prevencijos srityse. Projekto veiklos skatina antikorupcinių priemonių kūrimą vietos ir regionų lygiu, perteikia Norvegijos Karalystės žinias ir gerąją patirtį antikorupcinių priemonių kūrimo ir korupcijos prevencijos vietos ir regiono lygiu švietimo srityse, parengia konkrečias ilgalaikes priemones (metodiką, mokymo vadovas, atvejų studijas), kaip didinti valstybės tarnautojų veiklos skaidrumą, gerinti administracinius ir viešuosius gebėjimus valstybės ir savivaldybių institucijose korupcijos prevencijos srityje.

Pridėtinė vertė: projektas vysto antikorupcinį švietimą, kuria ir taiko antikorupcines priemones praktikoje, propaguoja nepakantumą korupcijai. Projekte dalyvaujančios savivaldybės taps „skaidriomis savivaldybėmis“, kuriose ir atlikus projekto veiklas bus nuolat matuojamas korupcijos masto kitimas remiantis projekto metu specialistų sukurta Korupcijos mažėjimo rodiklių identifikavimo ir matavimo metodika.

Projekto partneriai:

1. Ignalinos rajono savivaldybės administracija

2. Alytaus miesto savivaldybės administracija

3. Plungės rajono savivaldybės administracija

4. Joniškio rajono savivaldybės administracija

5. Jurbarko rajono savivaldybės administracija

6. Kelmės rajono savivaldybės administracija

7. Lazdijų rajono savivaldybės administracija

8. Rietavo savivaldybės administracija

9. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

10. Rokiškio rajono savivaldybės administracija

11. Nęringslivets Hoved-organisasjon

12. Lietuvos pramonininkų konfederacija

13. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

14. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

15. BI Norwegian Business School

16. Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Projektas įgyvendintas 2017 m. vasario mėnesio.


Specialiųjų tyrimų tarnybos personalo kvalifikacijos tobulinimas Nr. VP1-4.1-VRM-03-V-01-0100

2010 m. vasario 26 d. – 2012 m. vasario 26 d. STT įgyvendino Europos Sąjungos (ES) lėšomis finansuotą projektą (toliau – Projektas) „Specialiųjų tyrimų tarnybos personalo kvalifikacijos tobulinimas“ Nr. VP1-4.1-VRM-03-V-01-010, kuriuo siekta padidinti STT darbuotojų vartojamų ES kalbų mokėjimo ir kompiuterinio raštingumo įgūdžius, kurie leistų profesionaliai ir efektyviai vykdyti jiems pavestas funkcijas.

Projektas buvo vykdomas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-03-V „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“.

Užsienio kalbų žinios ir aukštesnis kompiuterinio raštingumo lygis pagerino STT darbuotojų administracinius gebėjimus (profesionalumą) ir sudarė sąlygas padidinti tarnybos veiksmingumą. Mokymų dalyviai gautas naujas žinias naudoja praktikoje: vykdydami darbo užduotis, pvz., turi galimybę naudotis ne tik nacionaliniais informacijos šaltiniais, įgyvendindami tarptautinius projektus, dalyvaudami antikorupciniuose renginiuose ir atstovaudami tarnybos bei valstybės interesams užsienyje.

Projektui finansuoti iš ES struktūrinių fondų skirta 297 998,00 litų.

Europos Sąjungos Dvynių programos projektas „Parama Azerbaidžano Respublikos generalinės prokuratūros Kovos su korupcija departamentui AZ08/PCA/JH/04“

2009–2011 m. STT įgyvendino Europos Sąjungos Dvynių programos projektą „Parama Azerbaidžano Respublikos generalinės prokuratūros Kovos su korupcija departamentui AZ08/PCA/JH/04“ (toliau – projektas).

Šis projektas – Europos Sąjungos techninės pagalbos Nepriklausomų Valstybių Sandraugos (NVS) šalims (angl. Technical Aid to the Commonwealth of Independent States (TACIS) programos sudėtinė dalis.

Projekto tikslas – stiprinti Azerbaidžano institucijų antikorupcinių gebėjimų ir Generalinės prokuratūros Kovos su korupcija departamento galias, perduoti ES ir Lietuvos kovos su korupcija patirtį, padėti kolegoms vykdyti jų nacionalines antikorupcines programas.

Pagal šį projektą STT teikė ekspertų paslaugas, įvairias konsultacijas, rengė mokymus ir seminarus apie kovos su korupcija metodų tobulinimą, dalinosi patirtimi su Azerbaidžano Respublikos generalinės prokuratūros Kovos su korupcijos departamentu baudžiamojo persekiojimo ir korupcijos prevencijos srityse.

Projekto vertė – 1 mln. eurų. Tai vienas pirmųjų tokio masto projektų, kurį laimėjo Lietuvos institucija, savarankiškai teikusi paraišką.

Projekto vykdytojai prisidėjo įgyvendinant 2007–2010 metų Azerbaidžano nacionalinių priemonių programą, siekė padidinti Azerbaidžano valstybinių institucijų gebėjimus kovojant su korupcija.

Europos Sąjungos Dvynių programos, pradėtos 1998 m. Europos Komisijos iniciatyva, pagrindinis tikslas – padėti šalims paramos gavėjoms stiprinti savo institucijų gebėjimus siekiant įgyvendinti ES teisyno reikalavimus ar priartėti prie jų. Ši programa – vienas svarbiausių Europos Komisijos instrumentų, skirtų viešojo administravimo institucijų gebėjimams ugdyti.

Atverti Dvynių projekto svetainę  >>

Projekto dokumentai:

Europos Komisijos raštas, kuriame kviečiama teikti paraišką (angl.Twinning Call for Proposals – Azerbaijan)

Skelbimas teikti paraišką (angl. Publication Notice)

Projekto aprašymas (angl. Twinning Project Fiche)

STT pasiūlymas Europos Komisijai (angl. Lithuania‘s Proposal)

Pranešimas apie laimėtą konkursą (angl. Twinning Notification Letter)

Galutinė ataskaita (angl. Report of the Advisory Proposals and Recommendarions for Change Laws Regulating Activities)


Specialiųjų tyrimų tarnybos vykdomų biudžeto planavimo, finansų apskaitos, sutarčių valdymo, turto įsigijimo, turto apskaitos procesų automatizavimas Nr. VP1-4.2-VRM-03-V-01-044

2010 m. kovo 19 d. – gruodžio 31 d. STT įgyvendino Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuotą projektą „Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos vykdomų biudžeto planavimo, finansų apskaitos, sutarčių valdymo, turto įsigijimo, turto apskaitos procesų automatizavimas“.

Pagrindinis šio projekto tikslas – padidinti STT veiklos efektyvumą automatizuojant biudžeto planavimo ir vykdymo kontrolės, viešųjų pirkimų, finansinių ir materialinių išteklių apskaitos ir valdymo procesus.

Projekto metu buvo įdiegta šiuos procesus apimanti sistema, užtikrinsianti kokybiškesnį STT vidaus administravimą ir veiklos valdymą. Išklausę specialius mokymus, naudotis įdiegta sistema išmoko 30 tarnybos darbuotojų. 

Nuo šiol bus galima susieti STT vykdomos programos „Kova su korupciniais nusikaltimais ir teisės pažeidimais bei prevencija“ rezultatus ir jiems skirtus asignavimus, t. y. sistemingai ir objektyviai vertinti šios programos veiksmingumą, naudingumą ir veiklos tęstinumą.

Automatizavus visus su finansinių ir materialinių išteklių apskaita ir valdymu susijusius procesus, bus užtikrinamas duomenų vientisumas ir integralumas, padaugės duomenų analizės ir ataskaitų kūrimo galimybių. Perkėlus į elektroninę erdvę biudžeto planavimo ir vykdymo kontrolės, viešųjų pirkimų, sutarčių valdymo procesus, bus taupomas darbo laikas, sumažės veiklos sąnaudų, galima bus paprasčiau planuoti ir kontroliuoti biudžeto vykdymą, dėl to padaugės galimybių operatyviau priimti sprendimus, būtinus sėkmingai kovoti su korupcija valstybėje.

Projektas vykdomas pagal Vidaus reikalų ministerijos patvirtintą 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“.

Projektui finansuoti iš ES struktūrinių fondų skirta 319 263,40 litų.


Projektas „,Kovos su korupcija stiprinimas“

2007 m. gruodžio 15 d. – 2008 m. gruodžio 15 d. vykdytas Europos Sąjungos (ES) finansuotas projektas „Kovos su korupcija stiprinimas“ (Nr. 2005/017-494-01-01), kurio tikslas – stiprinti STT veiklą trijose strateginėse veiklos srityse: korupcijos prevencija, korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų tyrimas, antikorupcinis visuomenės švietimas ir informavimas, t. y. užtikrinti Nacionalinės kovos su korupcija programos įgyvendinimą.

Šis projektas – tai 2005 m. ES paramos pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės programos dalis, susijusi su keturiais ankstesniais ES finansuotais projektais: 2003 m. finansuotas projektas „Kovos su korupcija administracinių gebėjimų stiprinimas“ (900 217 Eur), 1998 m. finansuotas projektas „Parama Lietuvos Vyriausybės antikorupcijos komisijai“ (300 000 Eur), 1999 m. finansuotas projektas „Sąžiningumo ugdymas ir antikorupcinio sąmoningumo didinimas“ (300 000 Eur) ir 1999 m. finansuotas projektas „Nacionalinės kovos su korupcija programos peržiūra ir įgyvendinimas, sektorių kovos su korupcija strategijų ir veiksmų planų parengimas ir įgyvendinimas“ (1,8 mln. Eur). Pagrindinis šių projektų tikslas – teikti techninę pagalbą STT, mažinti administracinę korupciją, stiprinti prevencines priemones, tyrimo gebėjimus ir etikos mokymą, taip pat užmegzti ryšius su verslo bendruomene ir didinti jos antikorupcinį sąmoningumą.

Pagrindinė projekto partnerė ir paslaugų teikėja – Danijos konsultacinė įmonė „Ramboll Management“ vadovavosi Nacionalinės kovos su korupcija programos nuostatomis – kova su korupcija svarbi dar ir dėl to, kad ji yra demokratinio proceso įtvirtinimo priemonė, motyvuojanti visuomenę siekti valdžios ir viešosios tarnybos sąžiningumo. Todėl paslaugų teikėjo pasiūlymai, peržiūros ir ataskaitos buvo rengiami taip, kad būtų pasiūlyti praktiniai kovos su korupcija būdai, skatinama teikti geresnes viešąsias paslaugas ir tęsti reformas.

Projektą „Kovos su korupcija stiprinimas“, kurį įgyvendinti padėjo daugiau kaip 20 užsienio ir Lietuvos ekspertų, sudarė trys dalys (išsamiai nagrinėtos įvairiais aspektais):

 Korupcijos prevencijos srityje:

Korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų tyrimo srityje:

  • parengtos specialios baudžiamosios teisės priemonės, taikomos korupcinio pobūdžio nusikalstamoms veikoms tirti, peržiūrėti baudžiamieji teisės aktai;
  • parengta žvalgybos studija ir rekomendacijos dėl institucijų bendradarbiavimo, keičiantis žvalgybos informacija ir išaiškinant korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas;
  • kelta STT analitikų ir operatyvinių darbuotojų kvalifikacija informacijos analizės ir tvarkymo, slaptųjų darbuotojų darbo organizavimo ir valdymo, operatyvinę veiklą užtikrinančių ir jai palankias sąlygas sudarančių įmonių steigimo ir jų naudojimo teisinio reglamentavimo klausimais;
  • organizuoti nusikalstamas veikas išaiškinančių ir tiriančių STT pareigūnų mokymai.

Antikorupcinio visuomenės švietimo ir informavimo srityje:

  • parengta regioninės antikorupcinio sąmoningumo didinimo kampanijos strategija ir planas;
  • įgyvendinta regioninė antikorupcinio sąmoningumo kampanija.

Korupcijos prevencijos srityje buvo parengti pasiūlymai dėl pokyčių, būtinų kuriant veiksmingą turto išieškojimo iš nusikalstama veikla besiverčiančių asmenų sistemą, taip pat parengti Baudžiamojo ir Baudžiamojo proceso kodeksų pakeitimų ir papildymų projektai, licencijavimo sistemos tobulinimo rekomendacijos, vienos langelio koncepcijos reglamentavimo ir diegimo pasiūlymai (atlikta ES geriausios patirties šioje srityje apžvalga). Parengta ataskaita apie šiuo metu vykdomą e. valdžios diegimą Lietuvoje ir šios sistemos galimybes užkertant kelią korupcijai, atlikta lobistinės veiklos reglamentavimo peržiūra.

Dalis projekto ekspertų parengtų pasiūlymų ir rekomendacijų korupcijos prevencijos srityje numatytos NKKP įgyvendinimo 2009–2010 metų priemonių plane, kiti pasiūlymai bus įgyvendinti kitais būdais.

Baudžiamojo persekiojimo srityje – organizuoti STT pareigūnų, dirbančių operatyvinį, žvalgybinį darbą, mokymai Lietuvoje ir užsienio valstybėse. Ekspertai atliko STT vykdomos žvalgybinės veiklos analizę ir parengė pasiūlymus dėl STT žvalgybos modelio, kuriuo vadovaujantis STT, pasitelkdama naudingą patirtį žvalgybos srityje, nuolat stebėdama ekonominius, politinius, socialinius procesus, nustatydama ir atskleisdama esamas ir galimas silpnąsias vietas, esančias visose viešojo administravimo srityse, galės veiksmingiau užkirsti kelią korupcijai.

Vykdant regioninę antikorupcinio švietimo kampaniją, televizijoje, radijuje, interneto portaluose ir spaudoje buvo skleidžiama socialinė informacija apie korupcijos daromą žalą gyventojams ir valstybei, piliečiai buvo raginami nesitaikstyti su korupcija ir pranešti STT apie jiems žinomus korupcinius valstybės tarnautojų ir pareigūnų veiksmus. Kampanijos metu buvo pagaminti socialinės informacijos vaizdo klipai (transliuoti per televiziją ir kino teatruose), 55 Lietuvos savivaldybėse iškabinti transliuotos informacijos koncepciją atitinkantys plakatai, inicijuotos radijo laidos ir straipsniai žiniasklaidoje. Pagaminti ir išdalyti lipdukai ir automobilių sėdynių pogalvių apvalkalai policijos automobiliams su užrašu „Duosi kyšį – pranešiu STT“.

Socialinės informacijos vaizdo kilpas „Duodamas kyšį, darai nusikaltimą“:
http://www.stt.lt/lt/vaizdas/stt-reklama-youtube-com1/.

Socialinės informacijos vaizdo klipas „Kartu mes galime užkirsti kelią korupcijai“:
http://www.stt.lt/lt/vaizdas/stt-reklama-youtube-com/.

Projekto vertė: 849 900,00 eurų.

 

geltonai-mėlyna linija