Naujienos

STT siūlo skaidriau vykdyti Valstybės investicijų programą

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), susipažinusi su valstybinio audito „Valstybės investicijų 2015 metais valdymas“ ataskaita (toliau – Ataskaita), pažymi, kad joje nurodytos problemos yra aktualios dėl galimos korupcijos ir vykdant šias rekomendacijas galima reikšmingai prisidėti prie Valstybės investicijų programos įgyvendinimo skaidrinimo ir pasiekti Lietuvos Respublikos nacionalinėje kovos su korupcija 2015–2025 metų programoje numatytus rezultatus.

Atsižvelgdama į Ataskaitą, STT siūlo:

1) Finansų ministerijai, įgyvendinančiai NKKP 2015–2025 priemonę, savo interneto svetainėje skelbti informaciją apie Valstybės investicijų programos priemones, jų finansavimą ir vykdymo eigą.

2) Vidaus reikalų ministerijai parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės projektą dėl visos informacijos apie valstybės ar savivaldybės įstaigos išlaidų planavimą, biudžeto sudarymą, gautas pajamas ir patirtas išlaidas skelbimo valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėse.

3) Sveikatos apsaugos ministerijai tobulinti Investicijų projektų vertinimo tvarkos aprašą ir nustatyti aiškius reikalavimus komisijos nariams, įtvirtinti komisijos narių kadencijas ir viešai skelbti informaciją apie komisijų sudėtį, jų darbo reglamentus ir posėdžių protokolus.

STT antikorupciniu požiūriu įvertino teisės aktus, reglamentuojančius valstybės investicijų projektų rengimą, apskaitą ir kontrolę. Atlikdama antikorupcinį vertinimą, STT nustatė, kad galiojantis teisinis reguliavimas sudaro sąlygas valstybės biudžeto lėšas naudoti neracionaliai, sukuria papildomą administravimo naštą viešajame sektoriuje, neužtikrina atsakomybės už projekto finansavimo ir administravimo sutarties sąlygų nesilaikymą. STT taip pat pažymėjo, kad galiojantis teisinis reguliavimas neužtikrina informacijos sisteminimo ir viešinimo, todėl tai laikytina papildomu korupcijos rizikos veiksniu.

STT pasiūlė tobulinti teisinį reguliavimą ir nustatyti, kad vertinant investicijų projektus būtų privalomai taikoma balų sistema, o investicijų projektų atrankos kriterijai būtų objektyvūs ir išsamūs.

Šio antikorupcinio vertinimo išvada pateikta Valstybės kontrolei, Finansų, Sveikatos apsaugos ir kitoms ministerijoms.

Šiais metais STT Korupcijos prevencijos valdybos specialistai įvertino 233 teisės aktus ir jų projektus bei įvairioms Lietuvos institucijoms pateikė 109 antikorupcinio vertinimo išvadas.