Naujienos

Išnagrinėta aštuonių valstybės valdomų įmonių teikta parama

Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojus Korupcijos prevencijos įstatymo pakeitimams, STT suteikta teisė atlikti korupcijos rizikos analizę ir valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse, todėl atsižvelgdami į prioritetines veiklos sritis, atlikome korupcijos rizikos analizę 8 valstybės valdomų bendrovių paramos teikimo srityje. Analizuota: AB Lietuvos pašto, AB „Lietuvos geležinkeliai“, AB „Problematika“, AB „Smiltynės perkėla“, AB „Detonas“, AB Lietuvos radijo ir televizijos centro, AB „Klaipėdos nafta“ ir Lietuvos energijos paramos fondo veikla teikiant paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą.

Atlikę analizę, nustatėme, kad nėra patvirtinto norminio pobūdžio teisės akto, kuris reglamentuotų paramos teikimo tvarką valstybinio kapitalo bendrovėse ir įtvirtintų nuostatas bei saugiklius, užkertančius kelią galimam neskaidriam paramos teikimui (tai atitinka ir šiais metais atlikto Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 5, 11, 12 straipsnių antikorupcinio vertinimo išvadas). Visa atsakomybė už paramos teikimo skaidrumą ir pagrįstumą tenka bendrovių valdytojams (ministerijoms) ir jų renkamiems bendrovių valdymo atstovams.

Dėl nepakankamo teisinio reguliavimo nėra aišku: kokią maksimalią paskirstomojo ar grynojo pelno dalį valstybinio kapitalo bendrovė gali skirti paramai einamaisiais metais, kad būtų išlaikyta protinga proporcija tarp paramai skiriamų lėšų ir valstybei sumokamų dividendų dydžio; ar bendrovė gali teikti paramą, jei per kalendorinius metus ji neuždirbo jokio pelno arba patyrė nuostolių; kas ir kokiais kriterijais remdamasis turėtų priimti sprendimą dėl paramos suteikimo bendrovėje ir pan.

Atlikta analizė atskleidė, kad:

Kai kurios STT vertintos valstybės valdomos bendrovės iki šiol neturi savo vidinių paramos teikimo tvarkų, o turimos tvarkos antikorupciniu požiūriu yra tobulintinos, kadangi: nėra nustatytų arba nepakankamai aiškiai nustatytos teikiamos paramos kryptys ir prioritetai; nenurodoma, kokią pirmenybę suteikia paramos prašymo atitiktis prioritetinėms kryptims; nenustatyti paramos teikimo kriterijai, jų reikšmės ir vertinimas; nenustatyti arba nepakankamai aiškiai nustatyti paramos gavėjai ir veiklos, kuriems parama neskiriama ir pan. Išvardyti teisinio reglamentavimo trūkumai didina korupcijos riziką, nes suteikia bendrovių valdytojams ir jų renkamiems valdymo atstovams per plačius diskrecinius įgaliojimus – skirstyti paramą savo nuožiūra.

Bendrovių vykdoma suteiktos paramos panaudojimo kontrolė yra formali. Jos turėtų viešinti išsamesnę informaciją apie suteiktą paramą.

Atsižvelgdama į bendrovių paramos teikimo reglamentavimo ir jo įgyvendinimo trūkumus, STT pateikė bendrovėms pasiūlymų dėl jų tobulinimo, o Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai pasiūlė parengti valstybės ir savivaldybių bendrovių paramos teikimo gaires.

Su išsamia analize galite susipažinti čia.Daugiau lentelių rasite STT Facebook arba išsamioje analizėje.