Naujienos

Atlikta korupcijos rizikos analizė sveikatos priežiūros įstaigų nekilnojamojo turto perdavimo srityje

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), atlikusi korupcijos rizikos analizę Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai (SAM) pavaldžių viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų ir dalies savivaldybių tarybų įsteigtų viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų valdomo (naudojamo) nekilnojamojo turto perdavimo tretiesiems asmenims laikinai naudotis (išnuomojant ir pan.) srityje, nustatė korupcijos rizikos veiksnių.

STT korupcijos prevencijos specialistai atkreipia dėmesį, kad kai kuriais atvejais savivaldybėse nebuvo užtikrinto tinkamo teisės aktų, reglamentuojančių savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarką, nuostatų vykdymo. Pavyzdžiui, savivaldybės nekilnojamasis turtas būdavo perduodamas viešosioms sveikatos priežiūros įstaigoms valdyti patikėjimo teise, kai turėjo būti perduodamas panaudos pagrindu.

Esamas teisinis reglamentavimas neužtikrina vienodos praktikos taikymo nuomojant valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą. Taip sudaromos galimybės asmenims, kurie priima sprendimus, nuomojant turtą elgtis neobjektyviai, pavyzdžiui: nustatyti skirtingus nuomos terminus arba nuomoti neterminuotai, nustatyti mažesnius nei rinkoje esančius nuomos mokesčius, pratęsti nuomos sutartis ilgiems terminams ir pan.

Dalyje savivaldybių nėra sukurto efektyvaus disponavimo savivaldybės nekilnojamuoju turtu teisėtumo vidaus kontrolės mechanizmo. Nustatyta atvejų, kai sveikatos priežiūros įstaigos išnuomojo savivaldybių nekilnojamąjį turtą tretiesiems asmenims, neatsižvelgdamos į savivaldybės tarybos sprendimus ar teisės aktų nuostatas. Pavyzdžiui, turtas išnuomojamas ilgesniam terminui ar kitai veiklai nei buvo leista arba sudaromos turto nuomos sutartys, kurios neatitinka pavyzdinės sutarties formos.

Kai kurios savivaldybės neviešina dalies savivaldybės tarybos sprendimų, susijusių su savivaldybės patalpų nuoma. Taip ribojama suinteresuotų subjektų (galimų nuomininkų, vietos bendruomenės atstovų) galimybė gauti informaciją apie savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų nuomą, stebėti, ar priimti sprendimai atitinka nustatytą reglamentavimą ir daugumos interesus.

Tikimasi, kad į STT pateiktus pasiūlymus bus atsižvelgta tobulinant SAM pavaldžių viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų ir savivaldybių tarybų įsteigtų viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų valdomo (naudojamo) nekilnojamojo turto perdavimo tretiesiems asmenims laikinai naudotis (išnuomojant ir pan.) tvarką.

Išsamią korupcijos rizikos analizę rasite čia.