Naujienos

Atlikta korupcijos rizikos analizė Kazlų Rūdos savivaldybėje

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) korupcijos prevencijos specialistai, atlikę Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybė) korupcijos viešuosiuose pirkimuose rizikos analizę, siūlo tobulinti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų reglamentavimą, numatyti viešųjų pirkimų vidaus kontrolės ir viešųjų pirkimų pažeidimų prevencinės kontrolės procedūras.

Siekiant skaidresnių viešųjų pirkimų, perkančiųjų organizacijų dėmesys turi būti skiriamas tinkamam viešųjų pirkimų vidiniam reglamentavimui ir nustatyto teisinio reglamentavimo nuostatų įgyvendinimui. Įvertinus praėjusių metų Savivaldybės veiklą šioje srityje nustatyta, kad Savivaldybėje viešųjų pirkimų procedūros nuo pirkimo poreikio formavimo iki pirkimo sutarties rezultato įvertinimo nėra tinkamai reglamentuotos: nepatvirtintos viešųjų pirkimų perkančiojoje organizacijoje organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės, nepaskirti viešųjų pirkimų iniciatoriai, nepaskirtas prevencinę viešųjų pirkimų ir pirkimo sutarčių vykdymo kontrolę atliekantis asmuo, kuris vykdytų išankstinę viešųjų pirkimų proceso procedūros stebėseną, ne visi viešųjų pirkimų procese dalyvaujantys asmenys įpareigoti prieš pradedant vykdyti funkcijas pasirašyti nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą.

Savivaldybės darbuotojai, vykdydami viešųjų pirkimų procedūras, ne visada laikosi Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijų, kurios viešųjų pirkimų procese gali užtikrinti vykdomos veiklos kontrolę bei skaidrumą. Anot STT specialistų, Savivaldybė turi užtikrinti, kad informacija apie sudarytas viešojo pirkimo sutartis, jų pakeitimus ir laimėjusių dalyvių pasiūlymus būtų viešinama per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVP IS) laikantis nustatytų terminų, taip pat privalo užtikrinti inicijavimo ir sutarties vykdymo priežiūros funkcijų atskyrimą nuo viešojo pirkimo vykdymo (organizavimo).

Atliekant korupcijos rizikos analizę įvertinta ir Savivaldybės korupcijos prevencijos programa, pateikti pastebėjimai dėl programos turinio ir pasiūlymai, kaip ją tobulinti.