Pranešk apie
korupciją

+370 5 266 33333
pranesk@stt.lt

LRSTT

Pranešk apie
korupciją

(8 5) 266 3333
pranesk@stt.lt

NAUJIENOSSpausdinti

Atlikta korupcijos rizikos analizė Kelmės rajono savivaldybės kontroliuojamose įmonėse

2018 02 19

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnai atliko korupcijos rizikos analizę trijų Kelmės rajono savivaldybės kontroliuojamų įmonių – UAB ,,Kelmės vanduo“, UAB ,,Kelmės komunalinis ūkis“ ir UAB „Kelmės autobusų parkas“ valdymo srityje, taip pat išnagrinėjo, kaip minėtos įmonės vykdo viešųjų pirkimų procedūras.

STT pareigūnai nustatė, kad Kelmės rajono savivaldybės administracija skirdama įmonių vadovus neužtikrino skaidraus ir konkurencingo pretendentų atrankos proceso, nesilaikė Akcinių bendrovių įstatymo nuostatų, neskelbė ir nevykdė objektyvios įmonių valdybos narių atrankos. Analizės metu paaiškėjo, kad įmonėse nepakankamai vykdomos ir kontroliuojamos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje nuostatos, įmonių veiklos teisiniame reglamentavime nenumatytas asmenų, turinčių teisę priimti sprendimus, nusišalinimo mechanizmas. Nustatyta, kad atskirais atvejais įmonių direktoriai, būdami valdybų nariais, neužtikrino nešališkumo pricipo, t. y. valdybų posėdžių metu nenusišalino nuo jiems palankių materialinių sprendimų svarstymo ir priėmimo. Šios rizikos iš dalies atsirado dėl to, kad Savivaldybė nepakankamai vykdė bendrovių veiklos kontrolę, per mažai dėmesio skyrė metodinės pagalbos teikimui.

Vertinant UAB ,,Kelmės vanduo“, UAB ,,Kelmės komunalinis ūkis“ ir UAB „Kelmės autobusų parkas“ organizuotus viešuosius pirkimus nustatyta, kad nagrinėjamu laikotarpiu įmonėse viešieji pirkimai buvo vykdomi su trūkumais: ne visi pirkimai planuojami, taip pat pirkimų planai neviešinami, pasigendama duomenų apie atliktus rinkos tyrimus, atskirais atvejais nepildomos pirkimų paraiškos, nesilaikoma teisės aktų reikalavimų viešųjų pirkimų sutartis sudaryti raštu, o sudarius ilgalaikes pirkimų sutartis neužtikrinamas racionalus lėšų panaudojimas ir sutarčių vykdymo kontrolė.

STT Savivaldybei rekomenduoja kontroliuojamų įmonių vadovams, valdybų nariams aktyviau teikti metodinę pagalbą įmonių valdymo, viešųjų pirkimų organizavimo, taip pat viešųjų ir privačių interesų derinimo klausimais, vykdyti objektyvius įmonių vadovų ir valdybos narių atrankos ir skyrimo procesus. Įmonėms siūloma atskirti viešųjų pirkimų procese dalyvaujančių subjektų funkcijas, visais atvejais pildyti pirkimų paraiškas (arba aiškiai reglamentuoti kada jos gali būti nepildomos), vykdyti mažos vertės pirkimų apklausas žodžiu, kai pirkimo objektas nėra sudėtingas, sutartis vienkartinio pobūdžio ir pirkimo vertė neviršija teisės aktuose nustatytos sumos, sudarant ilgalaikes pirkimų sutartis detaliau reglamentuoti lėšų panaudojimo išskirstymą sutarties galiojimo laikotarpyje ir nustatyti sutarčių vykdymo kontrolės mechanizmą, taip pat nustatyta tvarka viešinti viešųjų pirkimų dokumentus.

Kuriant korupcijai atsparią aplinką ir atsižvelgiant į vidaus kontrolės svarbą, Savivaldybei patariama pasinaudoti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) rekomendacijomis dėl įmonių valdymo gerosios praktikos.

Išsamią korupcijos rizikos analizę rasite čia.


geltonai-mėlyna linija