STT - 2011–2014 m. Nacionalinė kovos su korupcija programa

Pranešk apie
korupciją

+370 5 266 33333
pranesk@stt.lt

LRSTT

Pranešk apie
korupciją

(8 5) 266 3333
pranesk@stt.lt

2011–2014 m. Nacionalinė kovos su korupcija programaSpausdinti


Žalia spalva pažymėtos įgyvendintos priemonės.
Raudona spalva pažymėtos neįgyvendintos priemonės.

Eilės nr. Pavadinimas
1.1

Priimti Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymą, kuriuo būtų įtvirtinta visų (įskaitant savivaldybių institucijas) teisėkūros iniciatyvų skelbimo prievolė, ir užtikrinti pakankamą privalomą terminą nuo teisės akto projekto paskelbimo iki jo priėmimo, kad teisėkūros procese galėtų dalyvauti visi suinteresuotieji asmenys.

1.2

Priimti Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymą, kuriuo būtų užtikrinta galimybė visiems suinteresuotiesiems asmenims prieinama forma pateikti nuomonę dėl visų teisės aktų projektų ir įtvirtinti reikalavimą teisėkūros subjektams viešai skelbti visų pasiūlymų ir pastabų įvertinimą.

1.3

Priimti Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, kuriuo būtų sudarytos sąlygos lengviau įgyvendinti peticijos teisę, būtų atsisakyta perteklinių šios teisės įgyvendinimo procedūrų, peticijos taptų patrauklesne visuomenės dalyvavimo teisėkūros procese priemonėse

1.4

Numatyti priemones, įskaitant ir lobistinės veiklos teisinio reglamentavimo pakeitimus, skatinančias teisėtą ir viešą interesų grupių dalyvavimą teisėkūros procese, taip pat nustatančias įpareigojimus asmenims, priimantiems sprendimus ar teikiantiems teisės aktų projektus, konsultuotis deklaruojant kiekvieną susitikimą su šiomis grupėmis, informacijos apie bendravimą su šių grupių atstovais viešą skelbimą, kartu nustatyti aiškias šių grupių leistino poveikio darymo ribas sprendimų priėmimo procese.

1.5

Nustatyti pareigą fiksuoti (registruoti, stenografuoti arba daryti garso įrašus) valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų kontaktus ir jų darbuotojų priimamus sprendimus, susijusius su privačių interesų turinčiais asmenimis ar jiems atstovaujančiomis interesų grupėmis.

1.6

Išsamiau reglamentuoti valstybės politikų ir valstybės tarnautojų pareigas ir būtinybę informuoti tiesioginį vadovą bei teisėsaugos institucijas esant galimai neteisėtai suinteresuotųjų asmenų įtakai teisėkūros procesui, ir parengti atitinkamų teisės aktų projektus.

1.7

Priimti Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymą, kuriuo būtų užtikrinta, kad teisės aktų projektų lydimuosiuose dokumentuose privalomai būtų nurodomas pirminis projekto iniciatorius ir rengiant teisės akto projektą dalyvavę asmenys bei jų vaidmuo.

1.8

Teisės aktuose įtvirtinti atsakomybę už žinomai neteisingos (klaidinančios) informacijos, susijusios su siūlomo teisinio reglamentavimo poveikiu, pateikimą.

1.9

Įstatymu įtvirtinti teisės aktų projektuose ar jiems teikiamuose pasiūlymuose (taip pat ir Seimo narių) siūlomo teisinio reglamentavimo poveikio privalomą įvertinimą.

1.10

Parengti ir priimti teisės aktus, užtikrinančius visapusišką siūlomo teisinio reglamentavimo poveikio vertinimą, ir juos tinkamai įgyvendinti.

1.11

Parengti ir patvirtinti teisės aktų projektų sąnaudų ir naudos analizės taikymo gaires.

1.12

Parengti ir patvirtinti viešųjų investicijų projektų sąnaudų ir naudos analizės metodiką ir nustatyti, kad ji privalomai naudojama investicijų projektams, kurių vertė didesnė kaip 50 mln. litų, vertinti.

1.13

Nustatyti teisės aktų antikorupcinio vertinimo kriterijus, numatyti šio vertinimo objektyvumo ir teisingumo patikros mechanizmą, ypač svarbiais atvejais užtikrinti išorinį antikorupcinį teisės aktų projektų vertinimą.

1.14

Atlikti juridinių asmenų aukų politinėms partijoms ir šių partijų priimamų sprendimų tyrimą, ir, nustačius aukų politinėms partijoms poveikio sprendimų priėmimui tendenciją, parengti ir priimti teisės aktus, užkertančius kelią tokio poveikio galimybei.

1.15

Pasinaudojant administracinių teismų, užsienio valstybių praktika, konstitucinės justicijos formuojama doktrina ir kt., aiškiau apibrėžti galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto turinį ir prireikus parengti ir priimti atitinkamų teisės aktų pakeitimus.

1.16

Priimti Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymą, įtvirtinantį pareigą visoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms skelbti viešai savo ar pagal užsakymą atliktas analizes, studijas, tyrimus ar kitą visuomeninę reikšmę turinčią informaciją, kurios pagrindu bus rengiami teisės aktų projektai.

1.17

Organizuoti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų kursus dėl teisės aktų projektų vertinimo valstybės korupcijos, socialiniu, ekonomikos, finansų ir kitais požiūriais.

1.18

Išanalizuoti teisės aktus, reglamentuojančius valstybės politikų viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje principo laikymąsi, prireikus parengti ir priimti atitinkamų teisės aktų pakeitimus.

Užtikrinti valdymo perdavimo principo tinkamą įgyvendinimą, prireikus parengti ir priimti atitinkamų teisės aktų pakeitimus.

1.19

Išnagrinėti Privačių interesų tvarkymo informacinės sistemos įdiegimo prielaidas ir priimti reikalingus teisės aktus jai sukurti.

2.1

Sukurti proceso dalyviams prieigą prie LITEKO sistemos duomenų.

2.2

Užtikrinti visiškai automatinį bylų paskirstymą, suteikti visuomenei prieigą prie bylos skirstymo protokolų.

2.3

Priimti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymą, pagal kurį administracinio proceso elementai (proceso metu teisė kreiptis, pateikti reikiamus dokumentus ar kitą informaciją, surinkta informacija ir dokumentai, priimti sprendimai ir kita) būtų perkelti į elektroninę erdvę.

2.4

Priimti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymą, pagal kurį civilinio proceso elementai (proceso metu teisė kreiptis, pateikti reikiamus dokumentus ar kitą informaciją, surinkta informacija ir dokumentai, priimti sprendimai ir kita) būtų perkelti į elektroninę erdvę.

2.5

Parengti ir priimti Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymą, pagal kurį atitinkami baudžiamojo proceso elementai būtų perkelti į elektroninę erdvę.

Parengti ir priimti Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymą, pagal kurį atitinkami baudžiamojo proceso elementai (proceso metu teisė kreiptis, pateikti reikiamus dokumentus ar kitą informaciją, surinkta informacija ir dokumentai, priimti sprendimai ir kita) būtų perkelti į elektroninę erdvę.

 

2.6

Parengti ir patvirtinti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metodiką, pritaikytą teismų veiklai vertinti.

2.7

Parengti ir patvirtinti šakinę Lietuvos teismų ir Nacionalinės teismų administracijos antikorupcinę programą.

2.8

Užtikrinti realų visuomenės atstovų dalyvavimą nagrinėjant atskirų kategorijų bylas ir priimant kitus sprendimus (pvz., dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų), kuriuose visuomenės dalyvavimas padėtų rasti optimalų sprendimą iš esmės neapsunkinant proceso eigos.

2.9

Priimti Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo pakeitimo įstatymą, kuriame būtų išplėstos galimybės didesnę dalį ginčų spręsti ne teismo būdu.

2.10

Priimti Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymą, užtikrinant, kad teismų baigiamieji aktai ir atskirosios nutartys būtų viešai skelbiami ir nemokamai prieinami visuomenei Teisės aktų registre.

2.11

Įvertinus ekonominius, teisinius ir organizacinius aspektus, pasirinkti ir įdiegti optimalų kokybės vadybos sistemos modelį.

2.12

Atlikti galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių muitinės postų pareigūnų darbą, analizę ir prireikus parengti ir priimti atitinkamų teisės aktų pakeitimus.

2.13

Peržiūrėti Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso nuostatas, susijusias su nuteistųjų teisinės padėties pakeitimu: nuobaudų skyrimas, pataisos įstaigų direktorių įgaliojimai švelninant ar griežtinant nuteistųjų teisinę padėtį, trumpalaikės išvykos į namus, nemokamos atostogos.

2.14

Parengti ir priimti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymą, kad Specialiųjų tyrimų tarnyba savo funkcijoms atlikti galėtų gauti reikiamos formos ir turinio būtiną informaciją iš visų rūšių įmonių, įstaigų ir organizacijų.

2.15

Įvertinti teisės aktų, reglamentuojančių pranešėjų, pranešusių apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, apsaugą, taikymo problemas ir esant būtinumui pateikti konkrečius pasiūlymus dėl apsaugos reglamentavimo.

3.1

Parengti ūkio subjektų priežiūrą atliekančių institucijų veiklos konsolidavimo planą, kurio pagrindu būtų parengti ir priimti teisės aktai,  panaikinantys netikslingas, dubliuojamas ar panašaus pobūdžio funkcijas.

Parengti ir priimti teisės aktus, kurie panaikintų netikslingas, besidubliuojančias ar panašaus pobūdžio funkcijas, didintų priežiūros institucijų bendradarbiavimą, optimizuotų (sumažintų) šių institucijų skaičių.

3.2

Išnagrinėti galiojančius teisės aktus, susijusius su priežiūros institucijų funkcijomis ir sankcijų sistema, pateikti pasiūlymus dėl priežiūros institucijų orientavimo į metodinės pagalbos dėl teisės aktų laikymosi teikimą.

3.3

Atlikti teisės aktuose įtvirtintų ūkinės komercinės veiklos leidimų (licencijų) peržiūrą, jų išdavimo sąlygų analizę, nustatyti nepagrįstus, neproporcingus ir perteklinius leidimus (licencijas) ir jų išdavimo sąlygas bei reikalavimus ir parengti būtinus teisės aktų pakeitimų projektus.

3.4

Parengti ir patvirtinti ūkio subjektų planinių ir neplaninių patikrinimų atlikimo reikalavimus (įskaitant valstybinę kontrolę atliekančių pareigūnų tarnybinio kaitumo taikymą) aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančioms institucijoms ir pareigūnams.

3.5

Įgyvendinti teisines ir organizacines priemones, kurios sudarytų prielaidas ūkio subjektams iš anksto susipažinti su jiems aktualaus teisinio reglamentavtimo pakeitimais.

3.6

Įdiegti muitinės deklaracijų pateikimo elektroniniu būdu taikant elektroninę paslaugą vieno langelio principu.

3.7

Plėtoti nacionalinę elektroninio prekių deklaravimo sistemą.

4.1

CVPIS pagrindu sukurti rizikos valdymo ir kontrolės sistemą, kuri leistų nustatyti pažeidimų riziką keliančius veiksnius.

4.2

Sukurti pavyzdinį bandomąjį pasirinkto objekto  kainų palyginimo modelį, kuris leistų atliekant viešuosius pirkimus palyginti pirkimų kainas su privataus sektoriaus pirkimų kainomis.

Sukurti ir įdiegti kainų palyginimo modelį, kuris leistų atliekant viešuosius pirkimus palyginti pirkimų kainas su privataus sektoriaus pirkimų kainomis.

4.2.1

Parengti teisės aktus, užkertančius kelią galimybėms piktnaudžiauti perkant interneto ir internetines paslaugas

 

4.2.2

Peržiūrėti teisės aktus, reglamentuojančius informavimo ir viešinimo paslaugų viešojo pirkimo sąlygas, parengti bendrą informavimo ir viešinimo paslaugų standartų sistemą.

4.3

Didinant CVPIS patrauklumą, patikimumą ir funkcionalumą, plėsti viešųjų pirkimų, atliekamų elektroniniu būdu, mastą, užtikrinant skaidrumą ir sąžiningą konkurenciją.

Didinant CVPIS patrauklumą, patikimumą ir funkcionalumą, plėsti viešųjų pirkimų, atliekamų elektroniniu būdu, mastą.

 

4.4

Atlikus analizę sudaryti rekomenduojamą viešojo sektoriaus tipinių prekių ir paslaugų, įsigyjamų per CPO, sąrašą.

Atlikti analizę ir priimti organizacinius sprendimus skatinančius centralizuotų viešųjų pirkimų plėtrą.

4.5

Parengti išsamų visų vaistinių preparatų, kuriuos būtų galima pirkti per CPO LT, sąrašą ir visas pirkimui reikiamas specifikacijas.

Parengti ir patvirtinti išsamų visų vaistinių preparatų, kurie būtų perkami tik per CPO, sąrašą.

 

4.5.1

Užtikrinti vaistinių preparatų, kurie būtų perkami per CPO LT, viešojo pirkimo procedūrų atlikimą ir modulio elektroniniame kataloge funkcionavimą.

4.6

Parengti ir patvirtinti sąnarių endoprotezų, centralizuotai perkamų PSDF biudžeto lėšomis, sąrašą ir specifikacijas, nustatant sąnarių endoprotezų galimų gamintojų sąrašą, kad kiekvieną specifikaciją atitiktų ne mažiau kaip kelių gamintojų (tiekėjų) gaminiai, galintys konkuruoti tarpusavyje.

Patvirtinus atitinkamas sąnarių endoprotezų specifikacijas, Centrinės projektų valdymo agentūros CPO pradėti sąnarių endoprotezų pirkimą.

4.7

Parengti ir priimti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymą, kuriame būtų įtvirtinta pareiga visoms valstybės ir savivaldybių institucijoms viešai skelbti informaciją, susijusią su viešųjų pirkimų metu pateiktais pasiūlymais ir rezultatais (viešinant visas viešųjų pirkimų sutartis, kai tam panaudoti valstybės biudžeto asignavimai).

4.8

Parengti ir patvirtinti medicininių prietaisų, kurie turi būti įtraukti į CPO LT elektroninius katalogus, sąrašą, nurodant specifikacijų rengimo 2014-2016 metais grafiką. 

Parengti medicininių prietaisų specifikacijas pagal nustatytą specifikacijų rengimo grafiką, kad būtų galima sudaryti CPO LT medicininių prietaisų elektroninius katalogus.

Parengti CPO LT medicininių prietaisų elektroninius katalogus.

Parengti teisės akto projektą, reglamentuojantį:

– medicininės įrangos, kuri turi būti perkama per Centrinės projektų valdymo agentūros CPO, sąrašą;

– prievolę valstybės ir savivaldybių viešosioms sveikatos priežiūros įstaigoms prieš pradedant medicininės įrangos, kuri turi būti perkama per Centrinės projektų valdymo agentūros CPO, pirkimą atlikti įrangos poreikio pagrindimą ir gauti įstaigos steigėjo ir Sveikatos apsaugos ministerijos pritarimą.

Centrinės projektų valdymo agentūros CPO pradėti į Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą sąrašą įrašytos medicininės įrangos pirkimą (suformuoti medicininės įrangos sąrašo elektroninį katalogą).

4.9

Modifikuoti viešųjų pirkimų informacines sistemas (CVPIS ir CVPP), sudarant galimybes visoms perkančiosioms organizacijoms viešai skelbti informaciją, susijusią su viešųjų pirkimų metu pateiktais pasiūlymais ir rezultatais (viešinant konkursą laimėjusių tiekėjų pasiūlymus, visas viešųjų pirkimų sutartis, kai tam panaudoti valstybės biudžeto asignavimai, išskyrus viešuosius pirkimus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu).

5.1

Įdiegti stacionarinių sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo pagal giminingų diagnozių grupes sistemą.

5.2

Parengti ir priimti teisės aktą, aiškiai nustatantį iš PSDF apmokamų paslaugų apimtį ir struktūrą, nurodant, kad valstybės laiduojama asmens sveikatos priežiūra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigose teikiama nemokamai ir už šios priežiūros paslaugas iš paciento negali būti reikalaujama papildomų mokėjimų.

5.3

Organizuoti socialinės reklamos kampaniją tiksline tema.

5.4

Priimti Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstatymo pakeitimo įstatymą dėl viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų skyrimo į pareigas, nustatant kadencijų trukmę ir tvarką.

5.5

Įvertinti esamą sveikatos priežiūros įstaigų finansavimo teisinį reglamentavimą, parengti ir pateikti pakeitimus arba priimti naują teisės aktą, kuris nustatytų aiškius ir skaidrius sveikatos priežiūros įstaigų finansavimo iš PSDF kriterijus.

Nustačius sveikatos priežiūros įstaigų finansavimo iš PSDF kriterijus, parengti teritorinių ligonių kasų PSDF biudžeto lėšų, skiriamų asmens sveikatos priežiūros įstaigoms už teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, paskirstymo ir sutartinių sumų planavimo pagal atskiras paslaugų rūšis tvarkos aprašą.

5.6

Pakeisti vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti bei Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašus tvarką, nustatant farmakoekonominės ir terapinės vertės skaičiavimo kriterijus.

5.7

Pakeisti teisės aktus, reglamentuojančius vaistinių preparatų, įrašomų į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą ir į Valstybinės ligonių kasos centralizuotai perkamų vaistų sąrašą, nustatant vienodas vertinimo schemas ir vienodus vertinimo kriterijus.

5.8

Išnagrinėti galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius pacientų aprūpinimą ortopedijos techninėmis priemonėmis, jų kompensavimo sistemą ir prireikus parengti ir priimti teisės aktų  pakeitimus, kurie padėtų užtikrinti sąžiningą konkurenciją.

5.9

Išnagrinėti ir apibendrinti pagrindines problemas, trukdančias papildomojo (savanoriškojo) sveikatos draudimo plėtrai ir tuo remiantis parengti konkrečius pasiūlymus.

5.10

Informuoti visuomenę apie valstybės lėšomis apmokamų sveikatos priežiūros paslaugų kainas.

5.11

Įdiegti pacientų informavimo sistemą, kuri leistų kiekvienam pacientui, suteikus atitinkamas stacionarines sveikatos priežiūros paslaugas, pateikti informaciją apie valstybės lėšomis apmokėtų paslaugų kainą.

5.11.1

Įdiegti pacientų informavimo sistemą, kuri leistų elektroninėje erdvėje pateikti informaciją apie praėjusiais kalendoriniais metais kiekvienam pacientui suteiktas specializuotas ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas, jų apmokėjimą PSDF biudžeto  lėšomis ir praėjusiais kalendoriniais metais apmokėtų paslaugų kainą.

5.12

Nustatyti valstybės lėšomis apmokamų sveikatos priežiūros paslaugų kompensavimo lygius.

5.13

Siekiant mažinti vaistų kainas ir didinti konkurenciją tarp gamintojų, sumažinti kainų skirtumą tarp pigiausio ir brangiausio vaisto grupėje, nustatyti griežtesnes privalomo vaistinių preparatų kainos mažinimo sąlygas naujai į valstybinę sveikatos draudimo sistemą įtraukiamiems generiniams vaistams.

5.14

Išanalizuoti poreikį ir galimybes diegti Tarptautinę funkcionavimo, neįgalumo ir sveikatos klasifikaciją nustatant darbingumo lygį, neįgalumo lygį ir specialiuosius poreikius.

5.15

Parengti teisės aktų pakeitimų projektus ir įdiegti bei naudoti Tarptautinę funkcionavimo, neįgalumo ir sveikatos klasifikaciją darbingumo, neįgalumo lygių ir specialiųjų poreikių nustatymo procedūroms ir reabilitacijos specialistų praktiniam darbui.

5.16

Parengti ir priimti teisės aktus, užtikrinančius galimybes Neįgalumo  ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gauti darbingumo lygiui, neįgalumo lygiui ir specialiesiems poreikiams nustatyti būtiną informaciją iš Valstybinės ligonių kasos duomenų bazės.

5.17

Užtikrinti keitimąsi duomenimis, reikalingais darbingumo lygiui, neįgalumo lygiui ir specialiųjų poreikių lygiui nustatyti, tarp asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos per elektroninę sveikatos sistemą.

5.18

Parengti teisės aktų pakeitimų projektus, nustatant prievolę Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, priimant sprendimus dėl licencijų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklai vykdyti išdavimo, įvertinti licencijos prašančio asmens realias galimybes vykdyti tokią veiklą.

5.19

Nustatyti akredituotų sveikatos priežiūros įstaigų veiklos skaidrumo rizikos vertinimo kriterijus ir nuolatinės šių įstaigų veiklos priežiūros tvarką.

5.20

Nustatyti tarnautojų, priimančių sprendimus dėl licencijos asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklai vykdyti išdavimo arba neišdavimo,  asmeninę atsakomybę.

5.21

Įvertinti esamą padėtį ir priimti strateginius sprendimus dėl valstybės politikos kraujo donorystės srityje.

5.22

Parengti teisės aktų pakeitimų projektus, nustatant efektyvią kraujo komponentų kokybės išorinės kontrolės tvarką.

6.1

Plėsti Lietuvos Respublikos statybos leidimų išdavimo ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos elektronines paslaugas iki bendradarbiavimo lygio – sudaryti galimybę elektroniniu būdu ne tik pateikti, bet ir išduoti su statybos procesu ir statybos valstybine priežiūra susijusius dokumentus.

6.2

Parengti ir priimti teisės aktus, panaikinant kolegialių sprendimų priėmimo galimybę tais atvejais, kai priimami individualūs teisės aktai (kai išduodami leidimai, tvirtinami detalieji planai ir kita).

6.3

Sukurti visuomenei neatlygintinai elektroniniu būdu prieinamus Lietuvos Respublikos teritorijos laisvos valstybinės žemės fondo erdvinius duomenis, kuriuos naudojant būtų galima stebėti privatizuotinos laisvos valstybinės žemės naudmenas, jų plotus, išnuomotus (nuomotinus) laisvos valstybinės žemės plotus.

6.4

Parengti ir priimti Vietos savivaldos, Savivaldybių tarybų rinkimų, Savivaldybių administracinės priežiūros ir kitų įstatymų pakeitimo įstatymus, numatant savivaldybių tarybų narių asmeninę atsakomybę už Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų įgyvendinimą.

6.5

Parengti ir priimti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymą, kuriuo numatoma galimybė nekeičiant pagrindinių žemės naudojimo paskirčių nustatyti žemės naudojimo būdus ir pobūdžių galimybes, taip sumažinant poreikį rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentus.

6.6

Parengti ir priimti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymą, kuriuo numatoma prievolė teritorijų planavimo dokumentų rengimo procedūras atlikti naudojantis teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacine sistema, kuri leis pareiškėjui interaktyviu būdu atlikti atitinkamus veiksmus ir tuo pačiu būdu stebėti tolesnę jų eigą.

7.1

Parengti ir priimti teisės aktus, numatančius pareigą ministerijoms vertinti visų naujų teisės aktų, nustatančių naujus ar keičiančių, naikinančių galiojančius informacinius įpareigojimus, poveikį administracinei naštai ir įpareigojančius atitinkamus ministerijų padalinius užtikrinti, kad būtų nurodyti poveikio administracinei naštai vertinimo rezultatai.

7.2

Didinti valstybės institucijų elektroniniu būdu teikiamų paslaugų skaičių, efektyviai išnaudojant esamus ar kuriamus bendram taikymui informacinių ir ryšių technologijų sprendimus.

7.3

Parengti ir priimti teisės aktus, numatančius optimalesnius paslaugų atlikimo terminus ir galimybę nustatyti diferencijuotą apmokėjimą už paslaugų atlikimą trumpesniais terminais.

7.4

Įdiegti kiekvienos savivaldybės tinklalapiuose interaktyvią vaikų priėmimo į ugdymo įstaigas registracijos sistemą.

7.5

Įtraukti papildomas institucijas į regionų plėtros tarybų vykdomą iš ES fondų finansuojamų projektų atrankos procesą.

7.6

Išnagrinėti teisės aktus ir prireikus įtvirtinti saugiklius, leisiančius skaidriau vykdyti ES fondų finansuojamų projektų atranką ir peržiūrėti jų įgyvendinimą.

7.7

Parengti ir priimti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymą, kuriuo numatomas antikorupcijos komisijų steigimas atsakingose savivaldybių institucijose.

7.8

Priimti Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų elgesio kodeksą.

7.9

Išnagrinėti užsienio valstybių patirtį ir parengti valstybės tarnautojų atsparumo korupcijai patikrinimo teisinio reguliavimo koncepciją.

Parengti ir priimti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymų ir su jais susijusių įstatymų pakeitimo įstatymų projektus (atsparumo korupcijai testus), kurie sudarytų galimybes atitinkamomis priemonėmis tam tikra tvarka valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų vadovui inicijuoti tos srities valstybės tarnautojų atsparumo korupcijai patikrinimą.

7.10

Parengti ir priimti teisės aktus, parengti praktinius vadovus ir klausimyną, kaip atpažįstami, valdomi viešųjų ir privačiųjų interesų konfliktai ir kaip tinkamai vykdomi tarnybinės etikos reikalavimai.

7.11

Parengti teisės aktų pakeitimo ir papildymo projektus, siekiant viešai skelbti informaciją apie valstybės tarnautojų gautus paskatinimus ir jiems skirtas tarnybines nuobaudas.

7.12

Parengti ir priimti teisės aktus, kuriuose būtų įtvirtinta aiški statutinių valstybės tarnautojų, prokurorų ir teisėjų rotacija, atsižvelgus į atliekamų funkcijų pobūdį.

Parengti ir priimti teisės aktus, kuriuose būtų įtvirtinta aiški visų statutinių valstybės tarnautojų, prokurorų ir teisėjų privaloma rotacija.

7.13

Parengti ir priimti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų pakeitimus, siekiant užtikrinti valstybės tarnautojų duomenų konfidencialumą, kai asmuo praneša apie kitų valstybės tarnautojų šiurkščius pažeidimus.

8.1

Televizijos ir radijo programose rengti ir skelbti antikorupcinę informaciją ir statistiką, socialinę reklamą, siekiant skatinti visuomenės netoleranciją korupcijai, kontrabandai ir šešėlinei ekonomikai, taip pat skatinti projektą „Baltoji banga“ ir kitas iniciatyvas.

8.2

Įdiegti informavimo sistemą apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus.

8.3

Parengti ir priimti Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo pakeitimo įstatymą, kuriuo visuomenės informavimo priemonių valdytojai būtų įpareigoti viešai skelbti suvestinius finansinės apskaitos duomenis, taip pat informaciją apie gaunamas pajamas iš reklamos ir užsakomųjų straipsnių, nurodant, kiek reklamos ir užsakomųjų straipsnių užsakė valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos bei politinės partijos, o Žurnalistų etikos inspektorius prižiūrėtų, kaip laikomasi šių pareigų.

8.4

Siekiant užtikrinti visuomenės informavimo priemonių (viešosios informacijos rengėjų) skaidrumą ir viešumą, parengti teisės aktų pakeitimus, kad būtų įsteigtas Lietuvos Respublikos teisės aktus pažeidžiančių (arba pažeidusių), nesilaikančių profesinės etikos ir kitų reikalavimų visuomenės informavimo priemonių registras, užtikrinti, kad duomenys apie tokias visuomenės informavimo priemonių būtų skelbiami viešai ir būtų nemokamai prieinami visuomenei, valstybės ir savivaldybių institucijoms, uždrausti tokioms visuomenės informavimo priemonėms vienus metus nuo pažeidimo nustatymo gauti valstybės finansinę paramą iš Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo, struktūrinių ES fondų ir dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, kuriuose perkančioji organizacija yra savivaldybės ar valstybės institucija arba įstaiga, taip pat akcinės bendrovės, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso savivaldybei ar valstybei, arba viešosios įstaigos, kurių dalininkė yra valstybė arba savivaldybė.

8.5

Teisės aktuose įtvirtinti, kad visi valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojai privalo išklausyti antikorupcinio sąmoningumo ugdymo kursą, suteikiantį žinių apie korupcijos prevencijos priemones, jų taikymą, korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, jų pobūdį bei kylančią atsakomybę ir ugdantį atsparumą korupcijai, gebėjimus dalyvauti antikorupcinėje veikloje.

8.6

Organizuoti visų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų kursus, susijusius su antikorupcine veikla.

8.7

Supažindinti pedagogus su antikorupcinio ugdymo turiniu ir priemonėmis.

8.8

Įgyvendinant Nacionalinės studijų programos projektus, skirtus dėstytojų kvalifikacijai tobulinti, įtraukti korupcijos prevencijos temą.

8.9

Įgyvendinti aukštųjų mokyklų studentams skirtus projektus antikorupcijos tema ir skelbti jų rezultatus.

9.1

Išnagrinėti teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės informavimo priemonių atstovų atsakomybę, ir prireikus parengti ir priimti atitinkamus teisės aktus.

9.2

Išnagrinėti įstatymus, reglamentuojančius asmenų teisinės neliečiamybės panaikinimo tvarką ir prireikus parengti ir priimti atitinkamus teisės aktus.

9.3

Įvertinti išplėstinio turto konfiskavimo taikymo efektyvumą ir prireikus parengti ir priimti atitinkamus įstatymų pakeitimus.

9.3.1

Parengti ir patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo ir kitų su juo susijusių įstatymų pakeitimus ir papildymus, numatančius juridinių asmenų administracinę atsakomybę už aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus.

9.4

Atlikti mokslinį praktinės veiklos tyrimą dėl korupcijos apraiškų privačiame sektoriuje, išnagrinėti galimybes taikyti apribojimą tarptautinėms bendrovėms dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, jeigu jų atstovybės Lietuvos Respublikoje buvo patrauktos baudžiamojon atsakomybėn už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, ir jo rezultatus bei pasiūlymus dėl galimų kovos su korupcija privačiame sektoriuje priemonių pateikti Tarpžinybinei komisijai kovai su korupcija koordinuoti ir suinteresuotoms teisėsaugos institucijoms.

9.5

Atlikti ikiteisminių tyrimų nutraukimo pagrindų ir priežasčių analizę korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų bylose ir pateikti išvadas ir pasiūlymus Tarpžinybinei komisijai kovai su korupcija koordinuoti dėl teisėsaugos institucijų veiklos tobulinimo.

9.6

Atlikti teisės aktų, reglamentuojančių teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą atskleidžiant ir tiriant korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, analizę ir pateikti išvadas ir pasiūlymus Tarpžinybinei komisijai kovai su korupcija koordinuoti dėl tarpusavio bendradarbiavimo tobulinimo.

27

Atlikti analizę ir priimti organizacinius sprendimus skatinančius centralizuotų viešųjų pirkimų plėtrą.

Atlikus analizę sudaryti rekomenduojamą viešojo sektoriaus tipinių prekių ir paslaugų, įsigyjamų per CPO, sąrašą.

geltonai-mėlyna linija