STT - 2009–2010 m. Nacionalinė kovos su korupcija programa

Pranešk apie
korupciją

+370 5 266 33333
pranesk@stt.lt

LRSTT

Pranešk apie
korupciją

(8 5) 266 3333
pranesk@stt.lt

2009–2010 m. Nacionalinė kovos su korupcija programaSpausdinti


Žalia spalva pažymėtos įgyvendintos priemonės.
Raudona spalva pažymėtos neįgyvendintos priemonės.


Eilės nr. Pavadinimas

Lietuvos Respublikos Seimui (toliau – Seimas) priėmus Lobistinės veiklos ir poveikio teisės aktų leidybai įstatymą, parengti ir patvirtinti naujos redakcijos Lietuvos Respublikos lobistų etikos kodeksą.

Stebėti ir vertinti Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo nuostatų įgyvendinimą ir prireikus teikti siūlymus dėl politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės mechanizmo Lietuvoje tobulinimo.

Parengti Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, kuriuo Vyriausioji rinkimų komisija būtų įpareigota finansinės apskaitos žiniaraščių duomenis, politinių partijų ir politinės kampanijos dalyvių banko ir specialių banko (naudojamų politinei kampanijai) sąskaitų (turinčių specialias žymas) išrašus skelbti savo tinklapyje.

Seimui priėmus Lietuvos Respublikos teisėkūros proceso pagrindų įstatymą, parengti įstatymų projektų rengimo metodiką.

Parengti teisės aktų ir viešųjų investicinių projektų, kai iš investavimo objekto numatoma gauti pelno (pajamų) sąnaudų ir naudos analizės metodikas.

Seimui priėmus Lietuvos Respublikos teisėkūros proceso pagrindų įstatymą, parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų rengimo metodiką.

Seimui priėmus Lietuvos Respublikos teisėkūros proceso pagrindų įstatymą, parengti teisės aktų stebėsenos metodiką.

Išnagrinėti valstybės ir savivaldybės įstaigų vidaus auditą reglamentuojančius teisės aktus ir parengti jų pakeitimų ir papildymų projektus dėl vidaus audito tarnybų funkcijų papildymo privalomu korupcijos rizikos vertinimu.

Parengti Prekių importo, eksporto ir tranzito formalumų atlikimo tvarkos pertvarkymo pagal „vieno langelio“ principą priemonių plano projektą.

10 

Sumažinti į valstybės ir savivaldybės įstaigas besikreipiančių asmenų kontaktų su įstaigų valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis (toliau vadinama – darbuotojai) skaičių, supaprastinant leidimų, licencijų, pažymų ir kitų dokumentų išdavimo tvarką.

11 

Parengti pagal „vieno langelio“ principą administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo valstybės ir savivaldybės įstaigose metodiką.

12 

Plėsti elektroninio deklaravimo sistemą.

13 

Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroniniu būdu teikiamų paslaugų skaičiaus didinimas.

14 

Apskričių viršininkų administracijų interneto svetainėse skelbti patvirtintus sąrašus asmenų, kuriems pagal Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 10 straipsnyje nustatytą eiliškumą žemės reformos žemėtvarkos projektuose bus projektuojami žemės sklypai, bei apskričių viršininkų administracijų Žemės tvarkymo departamentų teritorinių žemėtvarkos skyrių vedėjų patvirtintus sąrašus asmenų, kuriems žemės reformos žemėtvarkos projektuose suprojektuoti ir patvirtinti žemės sklypai numatomi ženklinti vietovėje.

15 

Apskričių viršininkų administracijų interneto svetainėse skelbti grafinę ir tekstinę informaciją apie rajonų (savivaldybių) kadastro vietovių teritorijose esančią laisvą valstybinę žemę ir apie žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo eigą.

16 

Pasirengti įdiegti kokybės vadybos sistemą Lietuvos Respublikos muitinėje.

17 

Pakeisti Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, bazinių kainų nustatymo metodiką užtikrinant objektyvesnį šių paslaugų kainos skaičiavimą.

18 

Sukurti ir pradėti diegti kompiuterinę nustatyto sąrašo vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, skirtų stacionarinių ligonių gydymui, perkamų asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainų ir kiekio monitoringo sistemą.

19.1 

19.1. Parengti teisės aktų, reglamentuojančių centralizuotą nustatyto sąrašo vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, skirtų stacionarinių ligonių gydymui, pirkimą, projektus.

19.2 

19. 2. Patvirtinus  teisės aktų, reglamentuojančių centralizuotą nustatyto sąrašo vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, skirtų stacionarinių ligonių gydymui, pirkimą, projektus, įdiegti centralizuotą nustatyto sąrašo vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, skirtų stacionarinių ligonių gydymui asmens sveikatos priežiūros įstaigose, pirkimą.

20 

Parengti teisės aktų pakeitimus, būtinus tobulinant medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo tvarką.

21 

Patobulinti vaistų įrašymo į kompensuojamųjų vaistų sąrašus tvarką ir kompensuojamųjų vaistų bazinių kainų kainyno sudarymo tvarką.

22.1 

22.1. Atlikti  visuomenės sveikatos priežiūros sričių temines korupcijos prevencijos analizes ir nustatyti taisytinų teisės aktų skaičių.

22.2 

22.2. Nustačius nepakankamai reglamentuojamas sritis, parengti teisės aktus, kuriuose būtų nustatyti objektyvūs, vieningi sveikatos saugos kriterijai ir jų kontrolės mechanizmas.

23 

Sukurti ir įdiegti apskričių viršininkų administracijos, savivaldybių interneto tinklapyje puslapį, kuriame pateikiama informacija apie apskrities teritorijos planavimo procesą nurodant institucijas, fizinius ir juridinius asmenis, pateikusius teritorijų planavimo dokumentus, apskrities viršininko administracijoje patikrintus teritorijų planavimo dokumentus ir priimtas išvadas bei teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimą apskrities savivaldybių tarybose, taip pat duomenis apie statybos techninių reglamentų pažeidėjus, jų atžvilgiu priimtus sprendimus.

24 

Parengti ir įgyvendinti antikorupcinę programą dėl leidimų statinių statybai išdavimo ir statinių statybos valstybinės priežiūros.

25 

Įgyvendinti antikorupcinę Aplinkos projektų valdymo agentūros programą atsižvelgiant į „Transperency International“ siūlymus.

26 

Išanalizuoti teisės aktus, reglamentuojančius nuosavybės teisių atkūrimą į žemę, mišką ir vandens telkinius, ir parengti jų pakeitimų ir papildymų projektus siekiant sumažinti korupcijos pasireiškimo galimybes.

27 

Padaryti neatlygintinai prieinamą visuomenei elektroninį Lietuvos teritorijos žemėlapį, kuriame aiškiai būtų matoma žemės paskirtis (žemės ūkio, miškų ūkio, konservacinės paskirties, vandens ūkio ir kitos paskirties žemė) ir priklausomybė (privati, valstybinė, bendroji dalinė nuosavybė).

28 

Atlikti viešųjų pirkimų srityje vykdomų procesų analizę ir nustatyti  neigiamus veiksnius, kurie sudaro galimybes valstybės tarnautojų piktnaudžiavimui.

29 

Parengti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų sistemos tobulinimo ir plėtros strategiją.

30 

Parengti teisės aktų pakeitimus nustatant pareigą perkančiajai organizacijai arba kai perkančioji organizacija neturi savo internetinio puslapio, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje viešai skelbti informaciją apie sudarytas pirkimo sutartis: dalyviai, nugalėtojas (firmos pavadinimas, rekvizitai, vadovų pavardės), kaina ir konkrečios prekės (paslaugos), kriterijai, kuriais remiantis buvo pripažintas nugalėtojas (išskyrus duomenis apie atliktus mažos vertės pirkimus, kai pagal preliminarias sutartis sudaromos pagrindinės pirkimo sutartys, taip pat komunalinio sektoriaus perkančiųjų organizacijų supaprastintus pirkimus).

31 

Numatyti ir įgyvendinti priemones visuomenės informuotumui apie viešojo administravimo procedūras, valstybės ir savivaldybės įstaigų veiklą, teikiamas paslaugas didinti.

32 

Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl socialinės globos įstaigų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ projektą.

33 

Išnagrinėti asmenų, dalyvaujančių žemėtvarkos procedūrose, privačių interesų deklaravimo galimybes.

34 

Parengti Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojo elgesio kodekso projektą.

35 

Seimui priėmus Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų elgesio kodeksą, parengti lydimuosius teisės aktus.

36 

Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo papildymo ir pakeitimo įstatymo bei kitų teisės aktų projektus, reglamentuojant maksimalų politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų skaičių ir nustatant jiems privalomus kvalifikacinius ir kitus reikalavimus.

37 

Parengti teisės aktų pakeitimų ir papildymų projektus, siekiant viešai skelbti informaciją apie valstybės tarnautojų gautus paskatinimus ir jiems skirtas tarnybines nuobaudas.

38 

Parengti bei teikti Seimui svarstyti ir tvirtinti Valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų turto, pajamų ir privačių interesų viešumo (viešinimo) koncepciją.

39 

Didinti elektroninio deklaravimo sistemos sąveiką su kitų institucijų elektroninėmis sistemomis.

40 

Pagal Lietuvos viešojo administravimo instituto parengtą programą organizuoti valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų, atsakingų už institucinių antikorupcinių programų įgyvendinimą, mokymus.

41 

Pagal Lietuvos viešojo administravimo instituto parengtą programą organizuoti valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų mokymus dėl teisės aktų projektų vertinimo korupcijos srityje atlikimo.

42 

Parengti ir įgyvendinti antikorupcinio švietimo programą savivaldybių administracijų ir kitų savivaldybių administravimo subjektų darbuotojams.

43 

Organizuoti valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų dėstytojų, kurie dėsto pagal antikorupcinio švietimo ir profesinės etikos mokymo programas, mokymus.

44 

Tobulinti Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse įtvirtintą valstybės tarnautojo ir jam prilyginamo asmens sampratą, siekiant užtikrinti sisteminį teisės normų suderinamumą.

45 

Išanalizuoti galimybes įpareigoti korupcinio pobūdžio nusikalstamomis veikomis įtariamus asmenis pagrįsti turto įsigijimo ir pajamų teisėtumą bei patraukti atsakomybėn asmenis, kurių turtas nesutampa su deklaruojamu.

46 

Parengti įstatymų projektus, nustatančius išplėstinio turto konfiskavimo galimybę.

47 

Išanalizuoti teisinę situaciją ir esant tikslingumui parengti įstatymų projektus siekiant, kad operatyvinės veiklos subjektai, įstatymų nustatyta tvarka, gavę teismo sankciją turėtų teisę slapta kontroliuoti tyrimo objektų banko sąskaitas.

48 

Parengti teisės aktų projektus, kurie reglamentuotų duomenų apie akcininkus ir jų turimas akcijas kaupimo pagrindus, nustatyti duomenų bazės tvarkytoją, kaupiamus duomenis, duomenų atnaujinimo tvarką, duomenis teikiančius asmenis ir duomenis naudojančias institucijas.

49 

Įvertinti teisės aktų, reglamentuojančių pareiškėjų,  pranešusių apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, apsaugą, taikymo problemas bei pateikti pasiūlymus dėl apsaugos efektyvumo didinimo.

50 

Nustatyti aiškią ir skaidrią bylų paskirstymo teisėjams tvarką naudojant šiuolaikines informacines technologijas.

51 

Išnagrinėti tikslingumą ir teisines galimybes dėl visuomenės atstovų (tarėjų) instituto teismuose įvedimo.

52 

Sukurti ir įdiegti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas atskleidžiančių, tiriančių ir nagrinėjančių ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų, prokurorų ir teisėjų tarpinstitucinę kvalifikacijos kėlimo programą.

53 

Išanalizuoti teisinį mechanizmą, suteikiantį galimybę korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas tiriančioms teisėsaugos institucijoms keistis jų funkcijoms vykdyti reikalingais duomenimis ir (ar) informacija su Europos policijos biuru ir Europos Sąjungos teisinio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose institucija ir, esant poreikiui, šios analizės pagrindu parengti apsikeitimo duomenimis tvarkos pakeitimus.

54 

Sukurti Nacionalinės kovos su korupcija programos interneto svetainę.

55 

Rengti žurnalistams konkursus dėl geriausių tiriamosios žurnalistikos publikacijų antikorupcijos tema, skelbti rezultatus.

56 

Rengti ir skelbti antikorupcinę informaciją TV ir radijo programose.

57 

Rengti Tarpžinybinės komisijos kovai su korupcija koordinuoti išvažiuojamuosius posėdžius, susitikimus su visuomene.

58 

Parengti ir įgyvendinti antikorupcinio švietimo programą apskrities viršininko administracijų valstybės tarnautojams ir darbuotojams, atliekantiems žemės tvarkymo, kontrolės ir priežiūros funkcijas.

59 

Įdiegti parengtas antikorupcinio ugdymo metodines priemones į bendrojo lavinimo ir profesines mokyklas.

60 

Atnaujinti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programą bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų mokytojams antikorupcijos srityje.

61 

Supažindinti pedagogus su antikorupcinio ugdymo programos turiniu ir jos įgyvendinimu ugdymo procese.

62 

Sukurti ir įdiegti sistemą (mechanizmą), kuria dėstytojai būtų skatinami kelti kvalifikaciją antikorupcijos srityje.

63 

Integruoti antikorupcinį ugdymą į aukštųjų mokyklų studijų programas.

64 

Surengti mokslinių darbų antikorupcijos tema konkursus aukštųjų mokyklų studentams ir skelbti jų rezultatus.

65 

Parengti ir siūlyti integruoti antikorupcinio ugdymo programą į sveikatos apsaugos specialistų kvalifikacijos kėlimu užsiimančių aukštųjų universitetinių įstaigų administracijos vadovų kvalifikacijos tobulinimo kursų programą.

66 

Surengti antikorupcinio švietimo mokymus Kultūros ministerijos bei Lietuvos kultūros įstaigų darbuotojams.

geltonai-mėlyna linija