Biudžeto ir finansų skyrius

  • padeda STT direktoriui organizuoti ir įgyvendinti finansų kontrolę tarnyboje, bei įgyvendina apskaitos politiką.
  • organizuoja ir tvarko STT buhalterinę apskaitą, sudaro ir teikia finansinę ir kitą atskaitomybę teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka;
  • organizuoja STT strateginio veiklos plano rengimą ir pateikimą Finansų ministerijai;
  • sudaro ir vykdo STT biudžetą, kontroliuoja asignavimų panaudojimą;
  • užtikrina Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitos finansinės paramos lėšų koordinavimą ir apskaitą.
STT Biudžeto ir finansų skyrius, A. Jakšto g. 6, 01105 Vilnius
Skyriaus viršininkė
Živilė Papučkienė
tel. 8 706 63313