Planavimo skyrius

  • kuria ir plėtoja strateginio valdymo politiką;
  • dalyvauja planuojant STT veiklą ir teikia apie ją apibendrintą informaciją STT vadovybei;
  • rengia vidaus teisės aktų, susijusių su strateginiu valdymu, projektus;
  • organizuoja STT padalinių pasitarimus strateginio valdymo klausimais.