Kada ir kokią informaciją gausite apie asmenį?

Informacija atnaujinta: 2021-01-22 12:56

Per kiek laiko bus pateikta informacija?

 • Ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo rašytinio prašymo pateikti informaciją apie asmenį gavimo STT dienos;
 • apie asmenis, kurie siekia eiti ar eina pareigas kriminalinės žvalgybos subjektuose, kriminalinės žvalgybos pagrindinėse institucijose ar žvalgybos institucijose, ne ilgiau kaip per 7 kalendorines dienas nuo rašytinio prašymo pateikti informaciją apie asmenį gavimo dienos;
 • kitų įstaigų ir įmonių vėliau, nei nustatytas informacijos pateikimo STT terminas, pateikta informacija apie asmenį į pareigas skiriančiam ar paskyrusiam subjektui raštu pateikiama papildomai, nepaisant pasibaigusio informacijos pateikimo termino;
 • gavus informacijos, kad asmuo, dėl kurio pateiktas prašymas STT, paskirtas į nurodytas siekiamas pareigas ar atleistas iš tarnybos ar pareigų, apie jį negavus informacijos iš STT, informacijos rinkimo procedūra nutraukiama. Apie tai raštu informuojamas prašymą STT pateikęs subjektas.

STT pateiks informaciją apie:

 • asmens teistumą (neatsižvelgiant į tai, ar teistumas išnyko, ar panaikintas);
 • procese dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos asmens atžvilgiu priimtus nuosprendžius ar nutartis, kuriais baudžiamoji byla jam buvo nutraukta arba asmuo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės ar bausmės;
 • asmeniui pareikštus įtarimus padarius korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, taip pat priimtus procesinius sprendimus šiose bylose;
 • asmens atžvilgiu taikomas ar taikytas organizuoto nusikalstamumo prevencines poveikio priemones pagal Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymą;
 • asmens atleidimą iš tarnybos ar pareigų dėl priesaikos sulaužymo, pareigūno (teisėjo) vardo pažeminimo;
 • asmens padarytus šiurkščius tarnybinius nusižengimus (darbo pareigų pažeidimus) ir  paskirtas tarnybines (drausmines) nuobaudas už juos (neatsižvelgiant į tai, ar nuobaudos galioja, ar nebegalioja);
 • atvejus, kai asmuo buvo pripažintas pažeidusiu Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo, Lobistinės veiklos įstatymo, Valstybės politikų elgesio kodekso ar kito teisės akto, reglamentuojančio tarnybinės etikos ir elgesio normas, nuostatas;
 • tai, kad priimamas į valstybės tarnybą asmuo nuslėpė ar pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis, dėl kurių negalėjo būti priimtas į valstybės tarnautojo pareigas;
 • asmeniui paskirtas administracines nuobaudas ar administracinio poveikio priemones, kai nuo administracinio nurodymo įvykdymo ar nutarimo, kuriuo asmuo pripažintas padariusiu administracinį nusižengimą, įsiteisėjimo dienos nepraėjo daugiau kaip vieni metai;
 • asmens atžvilgiu atliktus mokestinius patikrinimus, tyrimus, kurių metu buvo nustatyti mokesčių įstatymų pažeidimai (informacija pateikiama už paskutinius dešimt metų, skaičiuojant nuo rašytinio prašymo, kad Specialiųjų tyrimų tarnyba pateiktų informaciją apie asmenį, gavimo dienos).
 • įslaptintą informaciją dėl asmens rengiamos, daromos ar padarytos nusikalstamos veikos jei:

1.  į pareigas asmenį skiriančiam subjektui yra išduotas leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija (toliau – leidimas);

2.  jei teiktinos įslaptintos informacijos ir leidime nurodytos slaptumo žymos sutampa arba leidime nurodyta aukštesnė slaptumo žyma.


STT pateiks aukščiau nurodytą informaciją:

 • surinktą iš registrų ir kitų informacinių sistemų;
 • STT disponuojamą ir gautą iš kitų kriminalinės žvalgybos institucijų (Policijos departamento, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Vadovybės apsaugos departamento, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, Muitinės departamento, Kalėjimų departamento);
 • gautą iš žvalgybos institucijų (Valstybės saugumo departamento, Antrojo operatyvinių tarnybų  departamento);
 • gautą iš kontrolės institucijų (Valstybinės mokesčių inspekcijos, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos);
 • gautą iš buvusių ir dabartinių siekiančio eiti pareigas asmens darboviečių.

Informacijos apie siekiantį eiti pareigas asmenį rinkimo procese kriminalinės žvalgybos informacijos rinkimo būdai tuo tikslu nenaudojami.