Atrankos procedūra

Informacija atnaujinta: 2021-04-22 15:31

Atrankos procedūrą sudaro:

  • preliminarus pretendentų parinkimas;
  • patikrinimo procedūros;
  • asmeninių savybių vertinimas;
  • atrankos skelbimas;
  • pokalbis su pretendentais.

Asmuo, norintis tapti pretendentu, pateikia gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką, kuriame nurodo pageidaujamą veiklos sritį (baudžiamasis persekiojimas, analitinė antikorupcinė žvalgyba, korupcijos prevencija, antikorupcinis švietimas ar administravimas) ir motyvus, elektroniniu paštu karjera@stt.lt.

Atrinkti asmenys kviečiami į pirminį pokalbį, kurio metu patikrinamos jų žinios ir motyvacija tarnauti STT. Teisės aktų bazinės žinios vertinamos pagal dešimties balų sistemą, o motyvacija vertinama teigiamai ar neigiamai.

Jei asmens bazinių žinių įvertis yra didesnis kaip 5 balai ir motyvacija įvertinta teigiamai, jam išduodamas siuntimas pasitikrinti sveikatą Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinėje medicinos ekspertizės komisijoje (CMEK) ir pretendento anketa, nurodoma, kokius dokumentus reikia pateikti. Toliau atliekamos patikrinimo procedūros Saugumo skyriuje.

Jei CMEK ir Saugumo skyriaus išvados teigiamos, asmuo įgyja preliminariai parinkto pretendento statusą.

Atliekamas asmeninių savybių vertinimas. STT direktoriaus įsakymu ar STT direktoriaus pavaduotojo potvarkiu skelbiama Atranka į STT pareigūno pareigas. Preliminariai parinktiems pretendentams pranešama apie paskelbtą atranką ir reikalingus pateikti papildomus dokumentus. Pateikęs visus dokumentus per nurodytą terminą, preliminariai parinktas pretendentas įgyja pretendento į STT pareigūnus statusą.

Pretendentai į STT pareigūnus, dalyvaujantys atrankoje, kviečiami individualaus pokalbio į Atrankos komisiją. Atrankos komisijos nariai pagal dešimties balų vertinimo sistemą vertina pretendentų gebėjimą panaudoti žinias ir įgūdžius, būtinus siekiamoms pareigoms eiti, dalykines ir asmenines savybes.

Teigiamai įvertintu laikomas pretendentas, kurio bendras visų komisijos narių vertinimo vidurkis yra didesnis kaip 5 balai. Per pokalbį atrinktu pretendentu laikomas tas, kurio balų vidurkis yra didžiausias. Pasibaigus pokalbiui pretendentai pasirašytinai informuojami apie Atrankos komisijos sprendimą.

Kai STT direktorius priima sprendimą skirti atrinktą pretendentą į pareigas, atrinktas pretendentas jas gali pradėti eiti ne anksčiau kaip po 3 ir ne vėliau kaip po 15 darbo dienų.