STT vidinis kanalas

Informacija atnaujinta: 2024-06-04 10:46

Asmenims, pranešusiems apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Vadovaujantis Informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje tikrinimo tvarkos aprašo nuostatomis, užtikrinamas vidiniu kanalu informaciją pateikusio asmens konfidencialumas.

STT Vidiniame kanale pranešimus gali palikti:

  • esami ir buvę STT pareigūnai ir darbuotojai;
  • asmenys sutartiniais santykiais susiję su STT (pvz. konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

Čia galite pateikti pranešimą apie Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūno ar darbuotojo:

  1.  galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką,
  2.  administracinį nusižengimą,
  3.  tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą,
  4.  šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą,
  5.  ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinote iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su STT.

Turėdami informaciją apie STT pareigūnų ar darbuotojų padarytus teisės pažeidimus ar netinkamą elgesį, užpildykite Pranešimo apie pažeidimą STT formą ir pateikite ją el. paštu pazeidimai@stt.lt.

Apie šiuos pažeidimus ir galbūt rengiamas, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas jūs galite pranešti ir prokuratūrai.

Papildomą informaciją gali suteikti Saugumo skyrius, tel. (0 7) 066 2751, pazeidimai@stt.lt.


Asmenims, pranešusiems apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Pranešimų, gautų vidiniu STT kanalu nagrinėjimo tvarka:  Informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje tikrinimo tvarkos aprašas. Vadovaujantis šio aprašo nuostatomis, užtikrinamas vidiniu kanalu informaciją pateikusio asmens konfidencialumas.

Asmuo, teikiantis neigiamą informaciją vidiniu kanalu, neprivalo būti visiškai įsitikinęs apie pranešamų faktų tikrumą, jam nekyla pareiga vertinti, ar pažeidimas, apie kurį praneša, atitinka nusikalstamų veikų ar kitų teisės pažeidimų, kaip jie apibrėžti teisės aktuose, požymius.  

STT Saugumo skyriaus pareigūnas informaciją pateikusį asmenį nedelsdamas informuoja apie informacijos gavimo faktą, jei asmuo išreiškia valią būti informuotu. Baigus tikrinti neigiamą informaciją, STT Saugumo skyriaus pareigūnas nedelsdamas raštu informuoja neigiamą informaciją pateikusį asmenį apie priimtą sprendimą, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis, nurodo priimto sprendimo apskundimo tvarką.