Svarbu

Informacija atnaujinta: 2022-09-15 09:32
  • Rašytinis prašymas pateikti informaciją teikiamas tik dėl sąraše esančių pareigybių.
  • Prašymai pateikti informaciją apie asmenį STT gali būti pateikiami tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu dokumentai@stt.lt, e. pristatymo sistema arba kitais telekomunikacijų galiniais įrenginiais.
  • Į pareigas asmenį skiriantis, teikiantis ar paskyręs subjektas prašymą pateikti informaciją gali teikti tik dėl vieno konkursą, atranką laimėjusio, vertinimo, atestacijos, tarnybinio kaitumo ar kitas analogiškas procedūras praėjusio arba savo pasirinkto asmens, o Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais į pareigas skiriančiam asmeniui pateikiami du geriausiai centralizuotame konkurse įvertinti pretendentai, į pareigas asmenį skiriantis subjektas prašymą pateikti informaciją gali teikti dėl abiejų pretendentų.
  • Rašytiniai prašymai STT turi būti pateikiami prieš asmenį skiriant į pareigas.
  • Į pareigas asmuo gali būti paskirtas tik gavus ir įvertinus informaciją iš STT.
  • Pateikus prašymą ir paskyrus asmenį į pareigas nesulaukus atsakymo iš STT, informacija nebus teikiama.
  • Kriminalinės žvalgybos pagrindinės institucijos, kriminalinės žvalgybos subjektai, žvalgybos institucijos Korupcijos prevencijos įstatymo (KPĮ) 16 straipsnyje nurodytą informaciją apie asmenis, kuriuos jie skiria į pareigas, renka savarankiškai.
  • Privaloma užtikrinti, kad gauti asmens duomenys ir įslaptinta informacija būtų tvarkomi ir saugomi teisės aktų nustatyta tvarka.
  • Kilus abejonėms, vykdomas informacijos apie asmenį pakartotinis patikrinimas.
  • Informacijos apie asmenį negalima perduoti tretiesiems asmenims, išskyrus už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingą subjektą, kuris šią informaciją naudoja išimtinai KPĮ 24 straipsnio 5 dalies 6 punkte nurodytoms funkcijoms atlikti, bei kitus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus atvejus.