Peticijų nagrinėjimas STT

Informacija atnaujinta: 2023-06-29 12:52

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje yra įgyvendinama Lietuvos Respublikos Konstitucijos 33 straipsnio trečiojoje dalyje laiduojama peticijos teisė – teisė kreiptis Lietuvos Respublikos peticijų konstitucinio įstatymo nustatyta tvarka su prašymu ar siūlymu spręsti ne tik pareiškėjui, bet ir visai visuomenei ar jos daliai svarbų klausimą, kai tam reikia priimti, pakeisti, papildyti ar pripažinti netekusiu galios STT norminį teisės aktą.

Kreipimasis turi būti pasirašytas pareiškėjo arba jo atstovo pateikiamas raštu tiesiogiai, paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamas kreipimasis turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas tokiu būdu, kuris užtikrina elektroninę asmens atpažintį ir teksto autentiškumą.

Kreipimesi turi būti nurodyta:

1) pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas;

2) pareiškėjo atstovui suteiktos teisės, jeigu kreipimesi nurodytam pareiškėjo atstovui suteikiamos ne visos įstatyme numatytos pareiškėjo teisės;

3) pareiškėjo ir (ar) jo atstovo kontaktiniai duomenys (adresas ir (ar) elektroninio pašto adresas, telefono numeris), kuriais turi būti siunčiama informacija, susijusi su priimtais sprendimais dėl kreipimosi (peticijos);

4) kreipimasis turi būti adresuotas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai;

5) jame turi būti prašymas pripažinti kreipimąsi peticija, aiškiai nurodant, kokį ne tik pareiškėjui, bet ir visai visuomenei ar jos daliai svarbų klausimą prašoma ar siūloma spręsti, taip pat kreipimosi pateikimo priežastis ir tikslus;

6) pareiškėjo prašymas ar siūlymas priimti, pakeisti, papildyti ar pripažinti netekusiu galios norminį teisės aktą.

Prie kreipimosi gali būti pridėti kreipimesi nurodytą prašymą ar siūlymą pagrindžiantys dokumentai ar jų kopijos, siūlomo norminio teisės akto projektas, kita su kreipimusi susijusi medžiaga. Prie kreipimosi taip pat pridedamas pareiškėjo atstovavimą patvirtinantis dokumentas, jo kopija arba atstovavimą patvirtinančio elektroninio dokumento nuorašas.