Tarptautinės organizacijos

Informacija atnaujinta: 2021-08-10 16:45

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija EBPO (angl. OECD)

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (angl. OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development) buvo įkurta 1961 metais JAV ir Kanadai prisijungus prie Europos ekonominio bendradarbiavimo organizacijos (angl. OEEC – Organisation for European Economic Co-operation), vienijusios Europos šalis bendram tikslui – atstatyti po II pasaulinio karo sugriautą ekonomiką. Organizacijos centrinė būstinė yra įsikūrusi Paryžiuje.

EBPO – tai daugiašalis forumas, kuriame valstybių narių ekspertai diskutuoja, dalijasi patirtimi bei plėtoja naujas ekonominės bei socialinės politikos gaires, kurios vėliau perkeliamos į praktinį gyvenimą. Organizacija siūlo savo nariams ir šalims partnerėms paramą, pagrįstą organizacijos vertybėmis, diegiant gerąsias pasaulines praktikas bei standartus viešosios politikos srityje. Šiuo metu EBPO priklauso 35 valstybės. Nuo 2018 m. liepos 5 d. Lietuva tapo pilnateise šios organizacijos nare.

EBPO svarstomų klausimų spektras yra platus – makroekonomika, aplinkosauga, švietimas, mokslas, technologijos, inovacijos. Kitos tarptautinės ekonominės organizacijos ir finansinės institucijos vertina EBPO ruošiamas tyrimais ir analizėmis pagrįstas studijas, apžvelgiančias konkrečių valstybių vykdomą politiką įvairiose srityse. EBPO yra sukaupusi vieną išsamiausių statistikos duomenų bazių. EBPO leidinių galima rasti ir Lietuvos technikos bibliotekoje.

 

EBPO Rytų Europos ir Vidurio Azijos šalių Antikorupcijos tinklas (angl. OECD ACN)

ACN veikloje Specialiųjų tyrimų tarnyba dalyvauja nuo 2005 m. kaip koordinuojanti institucija.

Kovos su kyšininkavimu darbo grupė 1998 įsteigė regioninę programą. Ja siekiama paremti šio tinklo nares kovoje su korupcija ir skatinti antikorupcinę veiklą informacijos ir gerosios patirties mainus, bei donorų veiklos koordinavimą.

Rytų Europos ir Vidurio Azijos šalys, EBPO ir ES šalys ACN dalyvauja kaip partnerės arba kaip donorės. Tinklo veikloje taip pat dalyvauja tarptautinės organizacijos, daugiašaliai vystymo bankai, visuomenės atstovai ir verslo organizacijos.

 

Europos antikorupcijos tinklai EPAC ir EACN

STT yra Europos partneriai prieš korupciją tinklo (EPAC, angl. European Partners Against Corruption) ir Europos Sąjungos kovos su korupcija kontaktinių institucijų tinklo (EACN, angl. EU contact-point network against corruption) narė.

EPAC/EACN veikloje dalyvauja Europos šalių policijos priežiūros ir antikorupcijos institucijos. Tikslas – stiprinti bendradarbiavimą keičiantis patirtimi kovos su korupcija ir policijos priežiūros srityse. EPAC pagrindu (ES Tarybos sprendimu 2008/852/JHA) įsteigto EACN tinklo veikla sutelkta ES valstybių narių kovos su korupcija klausimams spręsti ir glaudesniems ryšiams su ES institucijomis palaikyti.


STT yra EPAC personalo mainų ir antikorupcinių standartų darbo grupių (nuorodą į ataskaitą) bei EPAC ir EACN finansų darbo grupės narė.

2007 m. EPAC iniciatyva įsteigta Tarptautinė antikorupcijos vasaros mokykla (IACSS, angl. International Anti-Corruption Summer School).

EPAC naujienlaiškius ir kitus svarbius dokumentus rasite čia.

 

 

Europos Sąjungos kovos su sukčiavimu tarnybos logotipas Europos Sąjungos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF)

Iš Europos Sąjungos biudžeto skiriama lėšų įvairioms programoms ir projektams, kurie naudingi Europos Sąjungoje ir už jos ribų gyvenantiems žmonėms. Dėl netinkamo ES lėšų naudojimo arba vengimo mokėti mokesčius ir muitus, kuriais grindžiamas ES biudžetas, tiesiogiai nukenčia Europos Sąjungos piliečiai ir daroma žala visam Europos projektui.

Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) yra vienintelė ES įstaiga, kuriai suteikti įgaliojimai nustatyti, ištirti ir nutraukti sukčiavimo naudojant ES lėšas atvejus. Nors OLAF, atlikdama tyrimus, veikia nepriklausomai, ji taip pat yra Europos Komisijos padalinys, priklausantis už biudžetą ir žmogiškuosius išteklius atsakingo Komisijos nario atsakomybės sričiai.

Europos Sąjungos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF, angl. European Ani-Fraud OFFICE) misija – apsaugoti Europos Sąjungos finansinius interesus, kovoti su sukčiavimu, korupcija ir kitomis neteisėtomis veikomis, įskaitant Europos institucijų neteisėtus veiksmus.

Pagal Bendrijos finansinių interesų apsaugos subsidijų programą „HERCULE“ STT 2006 m. ir 2009 m. su OLAF biuru sudarė specialiosios įrangos įsigijimo finansavimo sutartis ir įsigijo šios paskirties įrangos.

Siekdama veiksmingai įgyvendinti savo pagrindinę misiją OLAF aktyviai plėtoja kovos su sukčiavimu informacijos ir komunikacijos politiką, kuri yra viena iš pagrindinių sukčiavimo ir korupcijos prevencijos priemonių. Šiai politikai įgyvendinti 2001 m. buvo įkurtas OLAF Kovos su sukčiavimu komunikacijos specialistų tinklas (OAFCN).

Šio tinklo siekis yra ugdyti Europos visuomenės sąmoningumą, visoje Europos Sąjungos teritorijoje veiksmingai įgyvendinti kovos su sukčiavimu ir korupcija programą.

STT OAFCN veikloje dalyvauja nuo 2002 m.

 

Europos tarybos valstybių grupės logotipas Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupė (GRECO)

 

GRECO tikslas – didinti jos narių gebėjimą kovoti su korupcija stebint, kaip jos įgyvendina Europos Tarybos kovos su korupcija standartus, atsižvelgiant į kintantį tarpusavio vertinimo procesą. GRECO padeda nustatyti nacionalinių kovos su korupcija priemonių trūkumus, skatina imtis būtinų teisinių, institucinių ir praktinių reformų.

Europos Taryba įsteigė GRECO 1999 m., kad ji stebėtų, kaip valstybės įgyvendina Europos Tarybos nustatytus kovos su korupcija standartus. Lietuva tapo Valstybių prieš korupciją grupės (GRECO) nare 1999 m. gegužės 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus nutarimą Nr. 524 „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Valstybių prieš korupciją grupėje (GRECO)“.

Lietuva tapo Valstybių prieš korupciją grupės (GRECO) nare 1999 m. gegužės 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus nutarimą Nr. 524 „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Valstybių prieš korupciją grupėje (GRECO)“.

Europos Taryba įsteigė GRECO 1999 m., kad ji stebėtų, kaip valstybės įgyvendina Europos Tarybos nustatytus kovos su korupcija standartus.

GRECO tikslas – didinti jos narių gebėjimą kovoti su korupcija stebint, kaip jos įgyvendina Europos Tarybos kovos su korupcija standartus, atsižvelgiant į kintantį tarpusavio vertinimo procesą. GRECO padeda nustatyti nacionalinių kovos su korupcija priemonių trūkumus, skatina imtis būtinų teisinių, institucinių ir praktinių reformų. Be to, GRECO narės gali pasidalyti geriausia korupcijos prevencijos ir tyrimo praktika.

Šiuo metu GRECO priklauso 49 valstybės narės (48 Europos valstybės ir Jungtinės Amerikos Valstijos).