Sveikatos sektorius nuolat sulaukia STT dėmesio

Informacija atnaujinta: 2021-04-07 12:09
Sveikatos sektorius nuolat sulaukia STT dėmesio

Ko­rup­ci­jos po­žiū­riu, svei­ka­tos ap­sau­gos sri­tis – vie­na ri­zi­kin­giau­sių ir dėl to nuo­lat su­lau­kia dė­me­sio. Per pas­ta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus vien STT pra­dė­ti ar­ba at­lie­ka­mi aš­tuo­nias­de­šimt du su svei­ka­tos ap­sau­gos sri­ti­mi su­si­ję iki­teis­mi­niai ty­ri­mai. Tai tik­rai reikš­min­ga da­lis.

Vie­nas svar­biau­sių da­ly­kų tu­rė­tų bū­ti pa­cien­tų švie­ti­mas. Rei­kia pri­min­ti, kad pa­cien­tai vi­są gy­ve­ni­mą mo­ka pri­va­lo­mo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do įmo­kas, iš ku­rių už juos ir su­mo­ka­ma. Jei­gu pa­cien­tas ži­no­tų su­mą, ku­rią gy­dy­mo įstai­ga gau­na už jam su­teik­tas pa­slau­gas, jis ne­be­si­jaus­tų gy­dy­to­jui sko­lin­gas.

Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos Rū­ta Ka­zi­liū­nai­tės ko­men­taras apie ko­rup­ci­jos mas­tą svei­ka­tos prie­žiū­ros sri­ty­je naujienų portale lsveikata.lt