Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių vertinime trūksta skaidrumo

Informacija atnaujinta: 2023-01-11 11:00
Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių vertinime trūksta skaidrumo

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), atsižvelgdama į viešojoje erdvėje pasirodžiusią nevienareikšmišką informaciją, susijusią su vadovėlių turiniu, atliko antikorupcinį vertinimą dėl Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo (Aprašas). Nustatyta, kad į vadovėlių rinką ir vėliau mokyklas patenka ne visai tinkamos kokybės vadovėliai, kurių atnaujinimo ar pakeitimo tinkamais naudoti klausimai detaliai nereglamentuoti.  

Parengto vadovėlio ar mokymo priemonės turinio kokybę ir atitiktį Apraše nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams vertina vadovėlio teikėjo pasitelkti ne mažiau kaip 3 vertintojai, kurie yra dalyko specialistai arba mokytojai praktikai. STT atlikto vertinimo metu nustatyta, kad nėra išsamiai reglamentuoti reikalavimai vadovėlių vertintojams, neaišku, kokiais kriterijais remiantis jie atrenkami ir kokie detalesni kvalifikacijos, kompetencijos reikalavimai jiems taikomi.

Taip pat galimai neužtikrinama interesų konfliktų prevencija – nėra nustatyti apribojimai, kad vadovėlių vertintojai nebūtų susiję artimais ar darbo santykiais su vadovėlių teikėju, jo vadovais / savininkais bei su jais artimus ryšius turinčiais asmenimis.

Remiantis analizuotu Aprašu, teikiant vadovėlį Nacionalinei švietimo agentūrai (NŠA), atsakingai už į rinką patenkančių vadovėlių tinkamumo naudoti ugdymo procese priežiūrą, nėra privaloma pateikti atlikto vadovėlio vertinimo su jame pateikiama detalia vertinimo informacija, įrodančia, kad vadovėlio turinys atitinka nustatytus reikalavimus.

Pačios NŠA vėliau atliekamų vadovėlių, jau įtrauktų į NŠA sudaromą tinkamų ugdymo procese naudoti vadovėlių sąrašą, vertinimo procedūrų detalūs rezultatai taip pat nėra viešai skelbiami.

Gavusi informacijos dėl vadovėlyje ar mokymo priemonėje pastebėtų klaidų, NŠA privalo kreiptis į teikėją, prašydama ištaisyti klaidas ir informuoti apie tai mokyklas. Tačiau teisės akte nedetalizuojamas nei terminas, per kurį klaidos turi būti ištaisytos, nei pasekmės, kilsiančios neįvykdžius minėtų prievolių.

Apraše taip pat numatytas 3 metų terminas nuo mokymo programos pakeitimo, per kurį vadovėlis turi būti atnaujintas. Vertinimo metu nustatyta, kad vadovėlių atnaujinimo privalomumas siejamas ne su pakeistomis mokymo programomis, bet su teikėjo asmeniniu apsisprendimu juos atnaujinti, kuris galimai gali nesutapti su programos pakeitimo laikotarpiu, be to, įvertinama labai nedaug vadovėlių (vos vienas ar keli per metus), nors Apraše numatyta, kad NŠA tai turi daryti gavus skundą dėl klaidų arba teikėjui išleidus naują vadovėlį.

STT Antikorupcinio vertinimo išvadą pateikė Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai ir NŠA. Jos per 2 mėnesius turi viešai paskelbti, kaip atsižvelgta ar numatoma atsižvelgti į STT pateiktas pastabas ir pasiūlymus.

Susipažinti su antikorupciniu vertinimu galima čia.