Analitinė antikorupcinė žvalgyba

Analitinė antikorupcinė žvalgyba – STT vykdoma analitinė veikla, apimanti informacijos apie korupciją ir su ja susijusius reiškinius rinkimą, apdorojimą, gretinimą su kita STT turima vieša ar įslaptinta informacija, kokybiškai naujų duomenų, kurie yra šių informacijos apdorojimo procesų rezultatas, gavimą, naudojimą ir teikimą valstybės ar savivaldybės institucijoms ir pareigūnams, įgaliotiems priimti korupcijos paplitimo mažinimo požiūriu reikšmingus sprendimus.

Analitinės antikorupcinės žvalgybos metu surinktos, apdorotos informacijos ir gautų duomenų panaudojimo tikslas – korupcijos keliamų grėsmių ir rizikų neutralizavimas, iki joms peraugant į korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Iš viso ataskaitiniu laikotarpiu sprendimų priėmėjams pateiktos 43 pažymos su analitinės antikorupcinės žvalgybos informacija, reikšminga korupcijos rizikos veiksniams nustatyti ir korupcijos rizikai valdyti.

2021 m. duomenimis, reikšmingiausi, sunkiausiai įveikiami korupcijos rizikos veiksniai išlieka sveikatos apsaugos, teritorijų planavimo ir statybų priežiūros, savivaldos, aplinkos apsaugos ir viešųjų pirkimų srityse.

STT, vertindama investuotojus ir sandorius, 2021 m. atliko 698 fizinių ir juridinių asmenų patikras ir duomenis pateikė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijai.