Antikorupcinio sąmoningumo didinimas privačiame sektoriuje

# 1
Kodėl verta verslui kurti antikorupcinę aplinką?

# 1

Aukštų skaidrumo standartų užtikrinimas verslo organizacijoje padeda išsaugoti gerą reputaciją, išvengti finansinių praradimų bei įgyti aukštesnį konkurencingumą vystant tarptautinę veiklą.

Dėl neskaidrių, nesąžiningų ar korupcinių įmonių darbuotojų veiksmų nukenčia organizacijų savininkai (akcininkai, dalininkai, pajininkai ar kt.), o jei tokie veiksmai iškyla į viešumą, padaroma žala reputacijai, kurią pataisyti gali prireikti nemažai laiko ir resursų.

Siekdami aukštesnių skaidrumo standartų verslai pasitvirtina Antikorupcinę politiką, Dovanų politiką, Interesų konfliktų vengimo politiką, Etikos kodeksą ir kt. Tai tampa sudėtine verslo organizacijų vidaus tvarkos taisyklių dalimi, kuri prisideda gerinant verslo klimatą, padeda palaikyti gerus santykius su kitais verslo rinkos dalyviais (partneriais, tiekėjais, klientais ir t.t.), formuoja aiškius rizikų valdymo, etikos ir socialinės atsakomybės kriterijus.

Antikorupcinės vadybos įdiegimo nauda organizacijoms:

 • padeda atpažinti ir tinkamai valdyti korupcijos rizikas;
 • stiprina netoleranciją korupcijai, skatina nedaryti korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų;
 • motyvuoja kurti korupcijai atsparią aplinką;
 • laipsniškai siekia nulinės tolerancijos;
 • padeda siekti geros reputacijos bei visuomenės, partnerių ir darbuotojų pasitikėjimo.
# 2
Korupcijos prevencijos įstatymas

# 2

Naujas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas įsigaliojo 2022 m. sausio 1 d.

Įstatymas numato korupcijos prevencijos, principus, tikslus, uždavinius bei priemones viešajame ir privačiame sektoriuose. Privataus sektoriaus organizacijų dalyvavimas kuriant korupcijai atsparią aplinką grindžiamas savanoriškumu bei viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimu.

Su nauja Korupcijos prevencijos įstatymo redakcija galite susipažinti čia.

# 3
E. mokymo platforma

# 3

Antikorupcinio švietimo e. mokymo platforma – Specialiųjų tyrimų tarnybos sukurta elektroninė mokymo(-si) erdvė, skirta visuomenei, ypač viešojo ir privataus sektorių atstovams, savarankiškai įgyti ar plėsti žinias, didinti antikorupcinį sąmoningumą.

STT e. mokymo platformoje rasite profesionalią antikorupcinio švietimo mokymų medžiagą, pateikiamą kartu su interaktyviomis užduotimis, aktualia sociologinių tyrimų statistika, gerosios praktikos pavyzdžiais.

Verslui aktualiausios mokymo temos:

 • Privatus sektorius,
 • Ūkio subjektų priežiūra,
 • EBPO svarba užsienio pareigūnų papirkimo kontekste,
 • užsienio pareigūnų papirkimas (anglų k.). 
 • Taip pat rekomenduojamos temos: „Dovanų politika“, „Korupcijos samprata“, „Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos“.

STT e. mokymų platforma yra nemokama, po mokymų baigimo, vartotojams išduodami sertifikatai, kurie gali būti prilyginami kvalifikacijos kėlimui. Tai puiki alternatyva tradiciniams antikorupcinio švietimo mokymams.

Daugiau informacijos čia.

Kaip prisijungti prie e. mokymų platformos, žiūrėkite vaizdo įraše:

Klausimais, susijusiais su STT e. mokymo platforma kreipkitės – benas.aldakauskas@stt.lt 

#4
Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo gairės verslui

#4

Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo gairės verslui yra praktinio taikymo metodinė priemonė skaidrios ir atsakingos veiklos siekiantiems Lietuvos privataus sektoriaus subjektams, kurios tikslas:

 • padėti kurti korupcijai atsparią aplinką versle, didinti verslo skaidrumą ir atsakingumą;
 • šviesti verslą apie korupcijos teisinį reglamentavimą, informuoti apie gresiančią atsakomybę už korupcinio pobūdžio veikas tiek darbuotojams, tiek verslo įmonei;
 • didinti korupcijos daromos žalos suvokimą verslo sektoriuje ir paskatinti imtis aktyvių priemonių kovojant su šiuo reiškiniu;
 • patarti, kaip nustatyti korupcijos rizikas, kokių priemonių imtis ir kaip jas įgyvendinti, kad šios rizikos būtų valdomos;
 • pateikti korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių įgyvendinimo bei skaidraus verslo vykdymo veiksnius, skatinančius verslo konkurencingumą.

Su Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo gairėmis verslui galite susipažinti čia.

# 5
STT pareigūnų vedamos paskaitos, seminarai

# 5

STT pareigūnai organizuoja kontaktines ir nuotolines paskaitas ar praktinius seminarus viešojo ir privataus sektoriaus darbuotojams.

Kiekvienas privataus sektoriaus subjektas gali kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą dėl antikorupcinio švietimo paskaitų ar praktinių seminarų, kuriuos pagal kompetenciją organizuoja ir nemokamai vykdo Antikorupcinio švietimo skyriaus pareigūnai, įgyvendindami antikorupcinio sąmoningumo didinimo priemones.

Norėdami, kad Jūsų organizacijoje STT pareigūnai surengtų antikorupcinio švietimo paskaitą arba praktinį seminarą darbuotojams ar atskirai darbuotojų grupei:

# 6
Sociologiniai tyrimai

# 6

„TRACE Bribery Risk Matrix“ – 2023 m.

Pastaraisiais metais korupcijos, kaip problemos verslo plėtrai, reikšmė mažėja, o verslo aplinka antikorupciniu požiūriu gerėja. Tarptautinio kyšininkavimo rizikos vertinimo „TRACE Bribery Risk Matrix“ 2023 m. duomenimis, Lietuva įvardinta kaip valstybė, kurioje verslui susidurti su kyšio reikalavimo rizika yra žema. Lietuvai skirta 20 vieta tarp 194 vertintų valstybių.

Visą informaciją apie tyrimą rasite čia.

Greitasis Eurobarometras 524: verslai ir korupcija“ – 2023 m.

Europos Komisija 2023 m. pristatė „Greitojo Eurobarometro 524“ dėl verslo atstovų požiūrio į korupciją rezultatus:

 • 62 proc. verslo atstovų nurodė, kad korupcijos problema yra plačiai paplitusi Lietuvoje, tai kiek daugiau negu praėjusiais metais (58 proc.), tačiau šis rodiklis yra žemesnis už ES vidurkį (65 proc.).
 • Iš įvardintų devynių problemų, trukdančių užsiimti verslu Lietuvoje, korupcija užėmė paskutinę (devintą) vietą.
 • Kaip labiausiai paplitusias korupcines praktikas Lietuvoje, verslo atstovai įvardijo palankumą draugams ir (arba) šeimos nariams viešosiose institucijose ir versle, taip pat politinių partijų finansavimą mainais už viešojo pirkimo sutartis arba įtaką formuojant politiką.

STT parengtą tyrimo rezultatų apžvalgą rasite čia.

„Lietuvos korupcijos žemėlapis“ – 2022 m.

 • Sociologinio tyrimo „Lietuvos korupcijos žemėlapis 2022“ duomenimis, įmonių vadovų, davusių kyšį per pastaruosius vienerius metus, skaičius yra vos 5 proc.
 • Dauguma (77 proc.) įmonių vadovų nesutinka, kad jų versle, norint sutvarkyti reikalus, tenka valstybės tarnautojams primokėti, taip pat nežymiai (3 proc.) sumažėjo įmonių vadovų skaičius teigiančių, jog duotų kyšį norėdami išspręsti problemas (2021 m. šis rodiklis siekė 9 proc.), o 22 proc. tą darytų priklausomai nuo aplinkybių (2021 m. – 31 proc.).
 • Tik 9 procentai įmonių vadovų teigia, kad korupcija labai rimta problema jiems vykdant verslą Lietuvoje, kai tuo tarpu 2018 metais tokių verslo vadovų dalis sudarė net 30 proc.
 • Korupciją labai rimta problema Lietuvoje vis dar laiko 24 proc. įmonių vadovų, tačiau tarp kitų socialinių problemų korupcija pagal aktualumą užima tik 7 vietą.

Šis ir kiti aktualūs sociologiniai tyrimai čia.